Onsdag, 11 december 2019
8. juni 2010

Dagorden for menighedsrådsmødet tirsdag den 8. Juni kl. 19.39.

 

1.      Præstegården.

2.      Kassereren - budgetudkast.

3.      Kontaktperson - orientere om organiststilling.

4.      Kirkeværgen orienterer.

5.      Præsten orienterer.

6.      Evt.

Aflysning af menighedsrådsmødet den 29. juni.

1a. Møde den 17. juni kl. 12.00 med Randers kommune, stadsarkitekten, ang. salget af Haslund gl. præstegård, Haslund-Ølst' advokat deltager tillige med Preben Reenberg og sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen. 

2a. Målsætning/vision for Haslund-Ølst sogne vedtages og indføjes som grundlæggende målsætning for budgettet:

"Ordets forkyndelse i en levende menighed"

Kassereren orienterer fra budgetsamråd mht. aflevering af budget 2011. Budgettet gennemgås og indsendes af kassereren.

3a. Orientering ang. organiststillingen og genopslaget af denne.

4a. Graver og gravermedhjælper arbejder med anlæggelse af nye urnegravsteder. Der har været lagt diverse genstand og blomster på "plænen med sten", kirkeværgen har taget kontakt og alt er løst til alles tilfredsstillelse.
Forespørgsel ang. billederne i konfirmandstuen - det understreges, at disse er skænket til Haslund kirke og bibeholdes ved den gamle præstegårds salg til ophængning i kommende sognehus.

5a. Overvejelse af "opåbning" af knæfald i Ølst kirke - muligheden for dette undersøges nærmere. Godkendelse af kursus for sognepræsten ved Vestervig Kirkemusik Skole.
Menighedsrådet godkender lejlighedsvis brug af alternative kollekter, samt at sognepræsten retter henvendelse til provsten ang. forsøgsmæssig ændring af enkelte liturgiske led i højmessen.

6a. Indbydelse til Menighedsrådets årlige udflugt, næstformanden står for denne.