Mandag, 09 december 2019
28. september 2010

Referat fra Menighedsrådsmøde den 28-9-2010

Der var mødt 15 tilhører til menighedsrådsmødet
Orientering om Præstegård.
Der blev omdelt et brev fra beboerne fra Haslund
Hvor i man gerne vil have et møde med menighedsråd
Rådet tager kontakt til Provsti event Stiftet om sådan et møde i den nærmere fremtid.

Orientering ved Formand.
Der er møde med Biskoppen den 27-10-2010 vedr Vores præstestilling.
Der er kommet nye fælles vedtægter for kirkegårde i Randers Nordre og Søndre provsti
Billeder og referat fra Udendørs gudstjeneste kommer i næste kirkeblad

Orientering ved Næstformand.
Finn kontakter Kirko for Annoncer i Avisen

Orientering ved Kasserer .

Underskrivelse af revisionsprotokollat udsættes til næste møde

Kontaktperson.
Susans ansættelse krontragt er underskrevet.
Der afvendes fra provsti vedrørende Lønforhandlinger Graver m flere.
Kirkeværge.

Der sendes skrivelse til ejere af gamle gravsten, om at få fjerne stenene

Næste Møde tirsdag den 2-11-2010 Kl. 18.30

P U V
Preben Reenberg