Onsdag, 11 december 2019
31. januar 2011

Referat fra Menighedsrådsmøde mandag den 31. januar 2011.
4 tilhører

Dagsorden.

1 Orientering om præstegårde v/Formanden
2 Referat fra møde den 13-1 fra Århus Stift
3 Notat fra Initiativgruppen
4 Orientering v/ Formand
5 Orientering v/ Næstformand
6 Orientering v/Kasserer
7 Orientering v/Kontaktperson
8 Orientering v/Kirkeværge
9 Evt

1-2-3.
Preben læste brev op fra Biskop Kjeld Holm.
Der bliver tilbudt en  60% præstestilling til Haslund-Ølst derudover 25% henlægges til arresten og 15% til opgaver i Provstiet. Denne ordning betyder at samarbejdet med Kristrup ophører, på præsteområdet.
Sognepræst skal have boligpligt evt Thetisvej eller andet sted i sognet
Præstestillingen vil først blive opslået, når der er klarhed over boligsituationen.
Der var en dialog med de fremmødte fra initiativ gruppen med deres ønsker om at bevare  præstegården
som mødelokale og en ny præstebolig i haven.

Menighedsråd retter henvendelse til provsti, med ønske om byggeri ved nuværende præstegård som
Sognehus/præstebolig.

4
Gennemgang af gudstjenesteliste .

Skader på Thetisvej. Sålbænke er rettet henvendelse til forsikringsselskab.

Indbydelse til forårsfest i Århus stift menighedsrådsforening d 7-3

Indbydelse til repræsentantskabs møde i Fusr d 23-3 Elly deltager.

5.
16-3 Fælles aktivitets udvalget :
Keld Holm Fortæller om sin bog i Kristrup Sognegård.
Forslag om en aften med Århus Studiekor i Haslund Kirke.
Finn undersøger om de kan den 27-3.

7-4-2011 Jacob Krog Rasmussen holder foredrag i Haslund Præstegård med emnet ( I Kina spiser de hunde)

Sognetur d 12-5-2011 Rundvisning i Mønsted Kalkgruber . Kaffe på Rindsholm Kro. Besøg i Sjørslev Kirke.

21-6 Pilgrimsvandring.


6.
Årsregnskab ikke afsluttet .
Lønsedler kommer på E post fremover.

7.
Forslag til gudstjenester fra maj og frem skal på næste møde.

8.
Labodarium udsættes til næste møde.

9.
Ønske fra Knud Wieland, om at dagsordner til menighedsrådsmøderne  kommer på hjemmesiden ,
Forslag om at kunne tilmelde sig nyhedsbreve via sognets hjemmeside, og derved kunne følge med i arrangementer og aflysninger. Finn arbejder videre med dette.
Forslag til køb af flere salmebøger til Ølst kirke. Dette overvejes.

På menighedsrådets vegne
 Preben Reenberg.