Onsdag, 11 december 2019
24. februar 2011

Dagsorden:
1) Præstebolig til kommende præst.
2) Orientering om præstegård v/ formanden
3) Orientering ved formanden
4) Orientering ved næstformanden
5) Orientering ved kasserer
6) Orientering ved kontaktperson
7) Orientering ved kirkeværge
8) Evt.

Der er mødt 23 tilhørere op.

Ad 1+2)
Der orienteres om de muligheder der har været drøftet med provstiudvalget umiddelbart inden menighedsrådsmødet. Der kommer forslag om, at undersøge muligheden for, at sælge jorden øst for mosen frem for haven. Dette undersøges.

Ad 3)
- Besøg af arbejdstilsynet. Straks påbud er blevet udbedret.
- Problemer på Thetisvej, forsikringsselskabet ser på det.
- Der indkøbes 30 nye salmebøger til Ølst kirke.
- Danske sømænd og udenlandske kirker henvender sig om bidrag på 1000 kr. Dette bevilges.

Ad 4)
- Orientering for planer om labodarium tages til følge.
- Århus studiekor d. 27/3, Susan har kontakten.

Ad 5)
- intet nyt

Ad 6)
- Planlægning af gudstjeneste tider for juni - august.
- Graveren skal på lovpligtigt kursus i brug af brændere.

Ad 7)
- Der er takststigninger på ydelser på kirkegården.

Ad 8)
- Finn vil lave et udkast til en skrivelse til provstiet, vedrørende de forslag der kom frem, efter dialog med tilhørere omkring salg af arealer ved præstegården.

Næste møde 15/3 2011.

Marianne Pedersen.