Mandag, 09 december 2019
15. marts 2011

Dagsorden:
1) Orientering om præstegård v/ formanden
2) Orientering ved formanden
3) Ansættelse af præst
4) Orientering ved næstformanden
5) Orientering ved kassere, underskrivelse af regnskab og revisionsprotokollat.
6) Orientering ved kontaktperson
7) Orientering ved kirkeværge
8) Evt.

Der er mødt 9 tilhørere op.

Ad 1)
Preben Reenberg og Finn Sørensen har afholdt møde med landinspektør Lars Gorm Andersen og tovholder Ebbe Marxen. Landinspektøren undersøger fredninger m.m., og hvad der er muligt med hensyn til landbrugsjorden øst for mosen. Der afholdes møde med Randers kommune 23/3.

Ad2)
- Repræsentantskabsmøde i FUSR d. 23/3 2011. Elly deltager.
- Ang. Skader på Thetisvej, dækkes forholdet med opfugtning af murværk under sålbænke ved vinduer af ejerskifteforsikringen. Niels Bugge udfører arbejdet. Zinkdækning ved render/gavle afvises, da det hører under alm. Vedligeholdelse.
- Thetisvej skal i udbud.

Ad 3)
Preben har lavet udkast til Biskoppen, om ansættelse af præst. Finn og Preben retter udkast til og sender videre. Udkastet omhandler følgende:

- Menighedsrådet ønsker en præst ansat i tjenestemandsstilling og med bopælspligt. Grundet de mange overvejelser og tidsperspektivet i løsningen af præstebolig problematikken, ønskes foreløbig opslået en tidsbegrænset stilling.
- At udstykke og sælge grunde af præstegårdshaven, (alternativt at sælge jorden øst for mosen).
- At frasælge den gamle præstegård.
- At beholde en grund selv, og opføre en ny tidssvarende præstebolig i præstegårdshaven.
- At graverbygning og garagerne ombygges til, at indeholde graverfaciliteter og sognelokale, derforuden en kold hal til små maskiner.
- At man er sindet, at søge etablering af et maskinsamarbejde med evt. Vorup.
- At der etableres et vist samarbejde med Vorup sogn vedr. undervisning af konfirmander, der tilrettelægges af de 3 præster i samråd med provsten.
- At Thetisvej 27 sættes til salg nu.

Ad 4)
- Jacob Thorup Jensen havde sidste gudstjeneste i Haslund kirke i søndag den 13. marts.
- Organist Susan Bank indtræder i aktivitetsudvalget, efter eget ønske.
- Århus studiekor giver koncert i Haslund kirke d. 18/5 2011.

Ad 5)
- I årsregnskabet for 2010, er anlægs og driftsrammen 2.597.211 kr. Den kirkelige ligning er 1.833.600 kr. Dette giver et underskud på 763.611 kr. Kassebeholdningen udgør således 29.031 kr. pr. 31/12 2010. Årsregnskabet er forelagt menighedsrådet og underskrives af formanden og kassereren.
- Revisionsprotokollat er gennemgået. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. Er forelagt for menighedsrådet og underskrevet.

Ad 6)
- Der skrives et stykke om præstestillingen til kirkebladet.

Ad 7)
- Intet nyt.

Næste møde 26/4 2011.

Ref. Marianne Pedersen