Mandag, 09 december 2019
26. april 2011

Dagsorden:
1) Orientering om præstegård v/ formanden
2) Orientering ved formanden
3) Ansættelse af præst
4) Orientering ved næstformanden
5) Orientering ved kasserer
6) Gennemgang af regnskab
7) Orientering ved kontaktperson
8) Orientering ved kirkeværge
9) Evt.

Der var mødt 7 tilhørere op.

Ad 1)
- Der afventes svar fra fredningsmyndighederne, før denne svar forelægger, sker der ikke yderligere i sagen med Haslund Præstegård.

Ad 2)
- Skader på Thetisvej er udbedret.
- Thetisvej skal sættes til salg, det undersøges hvordan.
- Orientering om opmærkning af træer i præstegårdshaven. Træerne er udelukkende afmærket, så de kan indgå i en evt. udstykningsplan.
- Teleslynge anlægget kan ikke bruges fra 2012 pga. frekvensændringer. Der indhentes tilbud.
- Konfirmationer i 2012 og 2013 bliver bededag.

Ad 3)
- Præstestillingen var opslået 12. april, men embedsbeskrivelsen manglede, så stillingen opslås igen 3. maj og udløber 23. maj. Biskoppen kommer til Haslund præstegård 9/6, og gennemgår ansøgninger med menighedsrådet. Hvis alt går efter planen har vi en ny præst efter sommerferien.

Ad 4)
- Det bliver muligt at tilmelde sig nyhedsbrev på sognets hjemmeside. Knud Wieland vil være behjælpelig med, at formulere de fremtidige nyhedsmail.
- Tilmelding til sogne turen senest 2. maj.

Ad 5)
- Kassereren var ikke tilstede. Preben fremlægger årsbudget.

Ad 6)
- Årsbudgettet godkendes og sendes ind.


Ad 7)
- Der skal udarbejdes APV.
- Der planlægges personalemøde.

Ad 8)
- Forårsplantningen er færdiggjort.
- Elly har indgivet oplysninger til kirkebladet om fremtidig plan for Haslund kirkegård. Oversigts kort fra kirkegårdene kommer ind på hjemmesiden.

Ad 9)
- Initiativgruppen har sendt skrivelse til menighedsrådet og provstiet. Brevet er ment som støtte til menighedsrådet. Der stilles spørgsmål til, hvorfor vi selv skal finansiere byggeri af præstebolig ved salg/udstykning af præstegårdshaven.
      Da  brevet også er stillet til provstiet afventes deres svar, på det fremsendte brev.
-     Niels udtalte sig om, at nu skulle man være opmærksom på at Haslund Kirke ikke fik samme   rodet naboskab som Ølst kirke.       


Næste menighedsrådsmøde 30. maj 2011

Referent:  Marianne Pedersen