Mandag, 09 december 2019
30. maj 2011

Sted; Haslund Præstegård.

Deltager:  J.P.Christiansen (JP), Preben Reenberg (PR), Elly Overgård Pedersen (EOP), Ellis Juul (EJ), Finn Arne Sørensen (FAS)
Fraværende: Marianne Pedersen og Niels Thomsen.
Der var 3 tilhører.

Dagsorden.

1. Præstegård, Amstrupsgårdsvej 8 v/ formanden.
    Ingen nye oplysninger
2. Brev fra initiativgruppen, datere 5. maj 2011.

3. Formanden orientere: (PR)
   Ansøgninger til præstestillingen lukket møde:
   Salg af Thetisvej 27, udvælgelse af ejendomsmægler efter åbning af tilbud
  Øvrige sager.

4. Kasserer orienterer (JP)

5. Næstformand orienterer (FAS):
 
a. Hjemmesiden
b. To-do liste
c. Kort orientering af det netop afsluttede sogneudflugt.
d. Kort orientering af kirkekoncert
e. Kort orientering af studieturen.
f. Problemer med omdeling af kirkeblad.
g. Orientering fra aktivitetsudvalget.
h. Ønsker fra grundejerforeningen i Haslund

6. Kontakt person orienterer (EJ)
    Næste program:

7. Kirkeværge orienterer. (EOP)

8. EVT.

9. Næste møde.

 

Dagsorden godkendt.

Ad 1, Ad2, Ad3  Orientering ved formanden (PR)

Ad 1) Da der ikke på nuværende tidspunkt er nyt om præstegården og præstegårds- haven, er der som følge heraf ikke noget at orientere om, men diskussionen gik på evt. at bibeholde fredningen såfremt, den tinglyste fredning fra 1951, den såkaldte Exner- fredning er gældende for hele matriklen 1A.

Ad 2) Brevet fra initiativgruppen blev det FAS pålagt at svare på.
         
AD 3) Punktet ansøgning om præstestillingen lukket møde flyttes til punktet før EVT.

Salg af Thetisvej 27. Det bliver EDC, der får opgaven, idet de efter vores skøn var de bedste kvalificerede.
Ejendommen sættes til salg på normal måde efter godkendelse af provsten i mail af 6. maj 2011.
PR og FAS drager omsorg for i fællesskab, at få lavet en formidlingsaftale med EDC og få huset sat til salg straks.

Kristelig Dagblad har givet os et tilbud på at få bladet gratis i 4 uger Vi har alle taget imod tilbudet og vil efterfølgende overveje om menighedsrådet fremover betaler for bladet til menighedsrådsmedlemmerne.

Skandinavisk Orgelcenter tilbyder nyt orgel til Ølst, men tilbudet er ikke interessant lige nu.

Ad 4) Orientering ved kasserer (JP)

JP oplyser at der har været en massiv kritik af det nye regnskabssystem bl.a. i Kristelig Dagblad: de, der har lavet regnskabssystemet, har selv svært ved at finde rundt deri.

AD 5) Orientering ved næstformanden (FAS).

  1. Hjemmesiden: Der er blevet mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. FAS undersøger mulighed for en nemmere måde at udskrive fra hjemmesiden.
  2. To-do liste: Der arbejdes videre med en to-do liste, således at alle er klar over, hvem der gør hvad og hvorfor.
  3. Sogne udflugten havde 30 deltager og var vellykket.
  4. Kirkekoncerten med Århus Studiekor var vellykket, og der kom ca. 60 tilhører, og de der ikke deltog i koncerten gik glip af en fanatisk oplevelse.
  5. Studieturen var med få deltager. I alt 14 deltager, og det besluttedes at studieturen fremover ligger sidste weekend i august.
  6. Der har været problemer med, hvor sogne- og vejgrænserne var.  FAS havde fra Randers Kommune modtaget vejnavne, der hører til sognet. Vejnavnene gives videre til dem. der uddeler kirkeblade, dette sørger FAS for. 
  7. Aktivitetsudvalget havde ikke så meget, men der er en kirkekoncert med Manne og Mette Østergård tirsdag den 20. september, denne koncert er fælles med Vorup og Kristrup.
  8. Haslund beboer- og grundejerforening havde forespurgt om de måtte starte Sct. Hans Festen i præstegårdshaven med gril og hygge og senere gå fra haven op til Ulvehøj, hvor selve bålet bliver tændt, dette blev bevilget på betingelse af at haven efterlades, som de modtog denne.

AD 6) Kontaktperson orienterer (EJ)

Der blev lavet en gudstjenesteliste med de ønskede tider.

Vi bibeholder den nuværende form for kirkeblad et kvartal mere. Når vi får en ny præst tages det op til revidering, hvad skal der ske med kirkebladet fremover.

Knud Wieland laver et oplæg til kirkebladet om præsten og præstegården.

Niels Thomsen mangler en afløser til kirkegården i ferien, en sådan bør findes.

Opslagstavlen på de to kirkegårde opdateres.

AD 7) Orientering ved Kirkeværge (EOP)

Vore to kirkegårde er meget velholdte og gæsterne roser vores kirkegård. Denne ros videregives hermed til vore to graver Niels Thomsen & Jette Mørk for veludført arbejde.

Ansøgning til præstestillingen lukket møde.

AD 8)  Eventuelt

FAS udsøger, om vi er forpligtet til at svare på skriftlige henvendelser.
Derudover intet under eventuel.

Næste møde Tirsdag den 28. juni 2011.

Referent: Finn Arne Sørensen