Mandag, 09 december 2019
30. august 2011

Deltagere: Preben Reenberg, Ellis Juul, Elly Overgård, Jens Peter Christiansen, Marianne Pedersen og Anne Hanson.  
Fraværende: Finn Sørensen.(sygdom)
Der var 3 tilhørere.

Dagsorden:
1) Orientering ved formanden, herunder ansættelse af præst, salg af Thetisvej og orientering om præstegården.
2) Orientering ved næstformanden
3) Orientering ved kasserer
4) Orientering ved kontaktperson
5) Orientering ved kirkeværge.

Ad 1) Orientering ved formanden:

Præstegården:  
- Arbejdsgruppen (JP, Preben og Finn) havde møde med arkitekt Marxen, landinspektøren, Hanne Hjørlund og Poul Nielsen den 25/8. Skitseforslag omhandler udstykning og salg af nuværende præstebolig, opførelse af ny præstebolig i præstegårdshaven og evt. mulighed for udstykning og salg af yderligere 3 grunde. Udkastet gøres færdig, og Marxen og landinspektøren afleverer det personligt til fredningsmyndighederne, så der hurtigt kan gives en udtalelse.

- Thetisvej
- Præsteboligen på Thetisvej er solgt for 3,3 millioner.  
-  
- Ansættelse af præst.
- Anne Hanson ansættes pr. 1/9 2011. Stillingen er en 100 % stilling med 60 % i Haslund- Ølst, 25 % i Randers arrest og 15 % til opgaver i Søndre Provsti. Anne indsættes i Haslund og Ølst kirker d. 4/9. Her er der kirkekaffe efter indsættelsen. Efterfølgende er der sammenkomst for indbudte gæster. Anne får kontor i den gamle præstegård. Kontor, gang m.m. er blevet malet.

Kirkeblad.
- Skal vi have vores eget kirkeblad, eller skal vi evt. samarbejde med Vorup og Kristrup. Det tages op på næste møde, om vi skal lave vores eget blad. Finn undersøger priser for et blad i ca. A4 størrelse. Der er nedsat et bladudvalg bestående af Finn Sørensen, Ellis Juul og Anne Hanson.

- Der er budgetsamråd i Hornbæk sognegård d. 5/9. Preben, Ellis, Anne og Marianne deltager.
- Høstgudstjenester: Karin pynter i Ølst kirke og Jette Mørk pynter Haslund kirke.
- Der skal laves et dokument om, hvem der er underskrifts berettiget fra menighedsrådet.
- Menighedsrådet har taget imod tilbud om abonnement på kristelig dagblad.
- Der er kommet henvendelse fra miljøstyrelsen om pesticid måling ved offentlige bygninger. Preben udfylder spørgeskema i samarbejde med graver Niels Thomsen.


Ad 2)  Orientering ved næstformanden.
- Næstformanden fraværende. På vegne af næstformanden er der lavet en gudstjenesteliste, der foreslås hængt op ved kirken. Anne Hanson ser på listen og melder tilbage om kirke tiderne passer.

Ad 3) Orientering ved kasserer.
- Der afventes revision af årsregnskabet 2010.

Ad 4) Orientering ved kontaktperson.
- Løntillæg til gravermedhjælp er udfærdiget.

Ad 5) Orientering ved kirkeværge.
- Omlægningen af kirkegården skrider frem. Der er blevet pænt og lyst, hvilket også roses af gæster på kirkegården.

Næste møde 27/9 2011.  


Referent: Marianne Pedersen