Mandag, 09 december 2019
27. september 2011

Deltagere: Preben Reenberg, Ellis Juul, Elly Overgård, Jens Peter Christiansen, Finn Sørensen
Anne Hanson og Marianne Pedersen
Der var 6 tilhørere.¨

Ordstyrer: Finn Sørensen.

Referent: Marianne PedersenDagsorden:
1)    Orientering ved formanden, herunder orientering om præstegården.
2)    Orientering ved Præsten
3)    Orientering ved næstformanden
Der skal rettes en formel forespørgsel til Randers Søndre provsti om at få lov til at finansiere en præstebolig i Haslund via lån i Aarhus Stift.

4)    Orientering ved kassereren. Kommentarer til det af kassereren udsendte revisionsprotokollat.
5)    Orientering ved kontaktperson
6)    Orientering ved kirkeværge.

Ad 1) Orientering ved formanden:

Præstegården:
-    Der er indsendt forespørgsel om, hvordan fredningen skal fortolkes, og om der evt. kan foretages udstykning til en præstebolig. Landsarkivet og stiftet undersøger hvad der ligger af fredninger.

Kirkesyn.
-    Der var syn af Haslund og Ølst kirker den 14. september med deltagelse af menighedsrådet og bygningssagkyndig Niels Bugge. Ved syn på Haslund kirke, konstateres det, at fuger på kirketårnet er ved at falde ud. Bevaringsværdige gravsten trænger til renovering. På våbenhuset i Ølst kirke smuldrer murstenene. Dette kan ifølge den bygningssagkyndige ikke repareres. Der er gamle mangler ved begge kirker, der ikke er lavet på grund af manglende økonomi til det.

Thetisvej.
-    Der mangler stadig afklaring af hvem der er underskriftsberettiget i forbindelse med handelen. Dette undersøges i stiftet.

Ad 2) Orientering ved præsten.
-    Anne indgår i det fælles aktivitetsudvalg.
-    Opfordring til at deltage i temadag på Diakonhøjskolen om ”forfulgte kristne – troens pris” d. 12/11. Der kan tilmeldes via Anne.
-    Anne deltager i undervisningen af konfirmander i samarbejde med Thomas Bau. Der er 50 konfirmander, og det forventes, at der er 10, der skal konfirmeres i Haslund kirke.

Ad 3) Orientering ved næstformanden.
-    Skal der rettes en formel forespørgsel til Randers Søndre Provsti om, at få lov til at finansiere en præstebolig i Haslund via lån i Aarhus stift. Dette tages op senere, når tingene er mere afklarede.
-    Hjemmesiden. Der er 24 tilmeldte til nyhedsbrevet. 1-10 personer er dagligt inde på hjemmesiden.
-    Til koncerten med Mette og Manne Østergård var der 28 betalende.
-    Aktivitetsudvalget havde møde d. 8/9. Der er planlagt julehygge for dagplejebørn d. 9/12. Foredrag ved Anne Hanson d. 2/2, og sogneturen i maj går til Mariager, hvor Jacob Krogh Rasmussen fortæller om Mariager kirke.
-    Julekort: Finn Sørensen og Anne har lavet udkast til julekort. Prisen bliver den samme som sidste år.
-    Kirkeblad: Bladudvalget (Ellis, Finn og Anne) har lavet oplæg til eget kirkeblad for Haslund og Ølst sogne. Et blad på 2 sider i størrelsen A5 vil koste 2800 kr. pr gang + 500, kr. til opsætning, der kan være perioder, hvor der ikke er plads på 2 sider, men der skal trykkes 3 sider, da bliver prisen 3.900 kr. + opsætning 500,-, dette gør sig gældende til det første eksemplar. Det besluttes, at vi udgiver vores eget kirkeblad fremover. Bladudvalget arbejder videre med opsætning.  

Ad 4) Orientering ved kassereren:
-    Det udsendte revisionsprotokollat er godkendt og blev underskrevet.

Ad 5) Orientering ved kontaktperson:
-    Intet nyt

Ad 6) Orientering ved kirkeværge:
-    Der sendes indbydelser ud til babysalmesang. Susan er på kursus i babysalmesang i disse dage.

Lukket Møde.
.

Næste møde 25/10-2011