Mandag, 09 december 2019
25. oktober 2011

Menighedsrådsmøde den 25. oktober 2011

Deltagere: Preben Reenberg, Ellis Juul, Elly Overgård, Jens Peter Christiansen, Finn Sørensen Anne Hanson og Marianne Pedersen

Fraværende: Niels Thomsen

Ordstyrer: Finn Sørensen.

Referent: Marianne Pedersen

Dagsorden:
1)    Orientering om den gl. præstegård ved formanden
2)    Orientering ved formanden

Konstituerende menighedsrådsmøde.
Valg af formand og næstformand (skriftlig afstemning)
Valg af kontaktperson.
Valg af kirkeværge i Haslund og i Ølst.
Valg af sekretær
Valg af kasserer.
Valg af underskrivelsesberettiget (formand + 1)
Valg af bygningssagkyndig.

3)    Orientering ved Præsten
Rengøring af lokaler på Amstrupgårdsvej 8
4)    Orientering ved kassereren (økonomi)
5)    Orientering ved næstformanden
6)    Orientering ved kontaktperson
7)    Orientering ved kirkeværge.

Ad 1) Orientering om den gamle præstegård ved formanden:
Intet nyt. Preben rykker skriftligt for svar om tolkning af fredningen.

Ad 2) Orientering ved formanden

Konstituerende menighedsrådsmøde:
Preben Reenberg valgt som formand.
Finn Sørensen valgt som næstformand
Ellis Juul valgt som kontaktperson
Elly Overgård valgt som kirkeværge i Haslund
Marie Schou Andersen valgtsom kirkeværge i Ølst
Marianne Pedersen valgt som sekretær.
Jens Peder Christiansen valgt som kasserer.
Preben Reenberg og Finn Sørensen valgt som underskriftsberettigede.
Niels Bugge valgt som bygningssagkyndig. • Salg af Thetisvej. Der mangler stadig CVR numre på Haslund/Ølst menighedsråd, fra dengang huset blev købt.
 • Der er kommet tilbud om, at blive optaget i brochuren om vejkirker. Vi afventer til præsten flytter til Haslund. Kirken er åben når graveren er på kirkegården.
 • Fra kirkesyn: Det vil koste 57,000 kr., at få malet bevaringsværdige sten op. Dette synsudsættes.
 • Der er givet overslag på 150,000 kr., for at få fuget Haslund kirketårn. Vi afventer nærmere besked fra provstiet.

 

 • Ang. behandling af kirkedøre i Haslund og Ølst, laves det når vejret tillader det.
 • Menighedsrådsvalget 2012: 18. september 2012 er sidste frist for afholdelse af orienteringsmøde. Indlevering af kandidatlister kan foregå mellem 25. september og 2. oktober 2012. Menighedsrådsvalget afholdes d. 13. november 2012.
 • Opfordring fra folkekirkens nødhjælp om, at vi deltager i sogneindsamlingen d. 4. marts 2012. Der kommer et opslag på hjemmesiden, hvor frivillige opfordres til at deltage i indsamlingen.


Ad 3) Præsten:

 • Konfirmanderne deltager i gudstjenesten d. 30. oktober.
  Præstens hjørne, Anne er koblet på hjemmesiden.
  Der er 5 der deltager i arrangementet i Århus d. 12. november om forfulgte kristne.

Ad 4) Kassereren:

 • Revisionsprotokollatet blev læst op, tages med på næste møde, hvor det underskrives.

  Vi har fået lån til betaling af arkitekten, samt til uforudsete udgifter. Lån betales tilbage, når pengene for salg af Thetisvej frigives.


Ad 5) Næstformanden:

 • Gudstjeneste tider har manglet i Amtsavisen og kristelig dagblad. De er nu indsendt frem til jul.

  Kirkebladet: Der er lavet et rigtig flot første kirkeblad. Bladet omdeles sammen med julekortet.

  Et herrekor fra en frimurer orden i Norge, vil gerne låne Haslund kirke d. 28. april 2012, til en velgørenhedskoncert, de har selv organist med. Der tilbydes et antal pladser til byens borgere. Finn sender en forespørgsel til provstiet, om kirken må bruges til dette formål.


Ad 6) Kontaktperson:

 • Det er aftalt med gravermedhjælp Jette Mørck, at hun får 200 timer ekstra, og således at hun starter igen efter vinterfyring d. 1. marts 2012.

  Grandækningen forventes færdig til første søndag i advent. Jette fratræder 6. december 2011.

  Der er ønske om, at nogle af hækkene på kirkegården fornyes, da nogle af dem er temmelig kraftige og svære, at klippe pæne. Tages med til kirkesyn næste år, hvor Jette også deltager.

  APV skemaer skal ud til alle medarbejdere i nærmeste fremtid.
Ad 7) Kirkeværge:

 • Fællesaktivitetsudvalget har arrangeret pilgrimsvandring i Ølst bakker d. 22. maj.

 

Næste møde 29. november 2011 i Haslund Præstegård kl. 19,00.