Torsdag, 12 december 2019
29. november 2011

Referat til menighedsrådsmøde d. 29-11-2011 kl. 19. i Haslund Præstegård

J P Christiansen og Marianne Pedersen  fraværende m afbud

Referent : Anne Hanson

 

1. Orientering om gl. præstegård v. formanden:

Der er som sådan intet nyt og dog…  Der er kommet et bilag med en protokol fra et tidligere menighedsråd i juli 1950. I denne protokol fremgår det, at tre områder skulle Exner-fredes. Det første var trekantsområdet bag diget nordvest for kirken. Det andet område var præstegårdens daværende have over for kirken, hvilket svarer til den nuværende p-plads. Og det tredje område var præstegårdsjorden omkring kirken ned mod vejen mod syd, og mod øst mod lysmasterne.

Disse fredninger betød, at høje træer og skæmmende bebyggelse inden for disse tre områder måtte forbydes. I øvrigt ser det ifølge det daværende menighedsråd ud til, at Exners fredninger ikke gjaldt den resterende del af præstegården/præstegårdshaven.

 

2. Øvrige meddelelser v. formanden

Der er intet nyt omkring det manglende cvr. nummer til boligen på Thetisvej.

Men der er betalt for meget i ejendomsskat, så der er blevet sat 2343 kr. ind på Menighedsrådets nem konto.

Energitjenesten kommer til Haslund-Ølst d. 18. jan. 2012. Vi ser frem til, at projektet kan igangsættes, så vi i Haslund-Ølst kan spare på energien gennem mere holdbare og tidssvarende energiløsninger.

Formanden beretter i øvrigt, at menighedsrådet har sendt en klage vedr. en lokalplan med vindmøller. Vi ønsker ikke vindmøllerne, da de så vil blive en del af udsigten fra Haslund kirke. Forhåbentlig kan naturklagenævnet sætte sig igennem og dermed forhindre vindmøllerne.

Der er hertil kommet et brev fra den Blå Paraply i Randers, som er et værested med et kristent menneskesyn. De ansøger et økonomisk bidrag. Vi har besluttet, at vi via. kollekten i januar i henholdsvis Haslund og Ølst vil samle ind til arbejdet og værestedet i Den Blå Paraply.

Og endelig: Mht. fredningen i Ølst vil vi holde øje med gartneriet. Det er godt nok gartnerens jord, men han må ikke bruge den, så det bliver til gene for Ølst kirke. Forholdene omkring fredningen af Ølst kirke undersøges nærmere til næste menighedsrådsmøde.

Der er kommet bøger om provstestillinger – der står en på præstens kontor, som interesserede kan låne. 

 

3. Kirkesyn retur fra provsti

Kirkesynet har nogle ekstra påtegninger vedr. kirken i Haslund og kirken i Ølst. Kirkesynets påtegninger betyder, at der er nye mangler ved vores to kirker dvs. kommende restaureringer. Der skal f.eks. sættes et nyt våbenhus op i Ølst kirke, og så skal tårnet på Haslund kirke restaureres. Vi skal videre med proceduren, men projekterne sættes først i gang, når der er budgetmæssig dækning herfor. 

 

4. Orientering v. præst

Præst har holdt oplæg i KMUF/KFUK om fængselsstraf og fik et varmt tak for det. Hun har også haft besøg af en flok ulve (24 spejdere) i Ølst kirke. De skulle rykke op, og benyttede sig af kirken til det – her fik de rundvisning både udendørs og indendørs, og arrangementet blev afsluttes med en andagt.

Præsten vil fortsætte sit samarbejde med Thomas Bau i Johannes kirken omkring konfirmanderne, men vil i anden halvdel af konfirmationsforberedelsen trække sine Haslund-Ølst konfirmander ud til præstegården i Haslund. Begrundelsen er bl.a., at det er store hold, når de alle er samlet, og da konfirmationen nærmer sig, er det fint at være tættere på Haslund kirke.

Der er kommet en hilsen fra Randers Postorkester. De vil gerne spille til eventuelle komme grundlovsmøder.

 

5. Orientering v. Kasserer

Revisionsprotokollat underskrives. Pga. påtegninger sendes kassereren på regnskabskursus,

og han tager kontakt til en regnskabskollega i provstiet for bistand.

 

6. Orientering v. næstformand

Kort gennemgang af det nye kirkeblad samt kommende arrangementer.

 

7. Arbejde og kompetence for aktivitetsudvalget

Evaluering på processen omkring kommende koncert med Midtvest Pigekor. Vi gør vort bedste for at tage disse beslutninger på et aktivitetsudvalgsmøde. Og så i øvrigt tage hensyn til hinandens kompetencer.

Kommende arrangement er julefrokosten for menighedsråd, den kirkelige betjening og pårørende, som der er styr på. Og til foråret kommer endnu en koncert, nemlig et kor fra Larvik.

Finn går videre med sogneturen til Mariager..