Onsdag, 11 december 2019
31. januar 2012

Deltagere: Preben Reenberg, J. P. Christiansen, Finn Sørensen, Elly Overgård, Ellis Juul, Anne Hanson, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Referent: Marianne Pedersen


1. Orientering om gl. præstegård v. formanden. Fredningsspørgsmålet er sendt videre til stiftet.

Vi afventer stadig svar fra stiftet om hvad der er fredet og hvor, når den forligger vil menighedsrådet blive orienteret.

2. Øvrige meddelelser v. formanden.

Den indsendte klage til natur og miljøklagenævnet omkring vindmøllerne er af stiftet indsendt for sent, og derfor afvises klagen.

Pengene der blev lånt i provstiet til præstegården på Thetisvej er efter salget af boligen, tilbagebetalt til stiftet.

Energitjenesten har lavet gennemgang af Haslund og Ølst kirke samt præstegården. Det viste sig, at vi allerede havde besparende lamper på udendørsbelysningen ved Haslund kirke.
Ang. Ølst kirke, får vi tilsendt en datalogger, der gør det muligt, at se om der kan spares energi på opvarmningen. Vi får tilsendt en Rapport.

Der har været rettet henvendelse til ejeren af gartneriet, der ligger ved siden af Ølst kirke. Ejeren oplyser, at han har tilladelser til alt naglefast byggeri. ”Buerne”, han har opsat fjernes, når frosten går af jorden. Preben og Finn kontakter Randers kommune, og forhører om fredninger på jorden, ved siden af Ølst kirke. Ligeledes forhøres der, om der foreligger byggetilladelse på de bygninger m.m., der ligger op mod Ølst kirke.

Der var løs snak om, hvem der ønsker at fortsætte i menighedsrådet og stille op til næste valg.

Der er indkommet ansøgning fra organist Susan Bank, om at deltage i Nordisk kirkemusiksymposium på Island. Der bevilges udgifter til seminar og symposium i alt kr. 1.835,-.

3. Orientering v. præst.

Anne har haft dage i januar med konfirmanderne i Haslund præstegård. Ellers foregår undervisningen i samarbejde med Thomas Bau i Vorup.

4. Orientering ved kasserer.

Kassereren får hjælp fra provsti revisoren til årsregnskabet.

Der er ændringer i momsafregningen så afløftnings procenten er 41% hos os. Dette er udregnet efter, at kirkegården er halvt indtægtsgivende og halvdelen fællesarealer sammenholdt med øvrige udgifter og indtægter.

5. Orientering ved næstformanden.

Gennemgang af det kommende kirkeblad..

6. Orientering ved kontaktpersonen.

Der skal laves ny ansættelseskontrakt på gravermedhjælper Jette Mørk, da hun har fået flere timer i sin ansættelse.

12. marts afholdes der møde i præstegården med Erfa gruppen for kontaktpersoner.

7. Orientering ved kirkeværge.

Intet nyt.

Næste møde 28. februar 2012