Onsdag, 11 december 2019
28. februar 2012

Haslund-Ølst menighedsråd

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Elly Overgård, Ellis Juul, Grethe Østergård, Anne Hanson, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Referent: Marianne Pedersen.
Der var 5 tilhørere.

1.  Godkendelse af dagsorden.     
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Ansøgning fra Preben Reenberg om orlov fra menighedsrådet.
Preben Reenberg bevilges orlov af helbredsmæssige årsager, orloven gælder resten af valgperioden.

4. Indsættelse af suppleant.
Suppleant Grethe Østergaard var mødt til mødet, og blev valgt som menig medlem af menighedsrådet.

5. Valg af poster i menighedsrådet, der bliver påvirket af Prebens orlov.
Der var skriftlig afstemning til valg af formand og næstformand. Finn Sørensen blev valgt som formand, og Anne Hanson blev valgt som næstformand. Som underskriftsberettiget blev JP og Finn Sørensen valgt.

6. Svar fra stiftsøvrigheden om fredningerne omkring Haslund kirke.
Finn har udarbejdet nedenstående historik om forløbet med præstegården:
Lidt Historik om præstegården

Før Chr. Væver holdt
Nogle år før Chr. Væver holdt som sognepræst blev Haslund præstegård erklæret uegnet som præstebolig og Chr. Væver fraflyttede som bekendt præsteboligen og flyttede ud i hans egen nyindkøbte hus i Paderup.

Da Væver holdt
Da Chr. Væver holdt som sognepræst, kunne der ikke indsættes en ny præst førend der var fundet en ny egnet præstebolig, og det blev som bekendt en bolig i Paderup på Thetisvej.


Jacob blev ansat
Og Jacob Duevang Rasmussen blev ansat dog ikke som heltidspræst i Haslund Ølst men delt mellem 50 % til Kristrup og 50 % Haslund Ølst,
Alt vest for kirken skulle sælges
Denne konstruktion indebar at hele præstegården med haven og graverbygningen skulle sælges.
Området blev af ejendomsmægler vurderet til 5.7 mill.
 
Nuværende menighedsråd begyndte

Her stod vi da den nuværende menighedsråd begyndte, det kunne virke lidt håbløs, vores nye præst boede ikke mere i Haslund-Ølst sogn, og med udsigt til at alt overfor kirken skulle sælges og måske udstykkes til små parceller eller hvad ved jeg.

Møde ang. præstegårds salg
 Med det i baghovedet fik vi arrangeret et møde med  Repræsentanter fra Randers Søndre Provsti, Stiftet, Nationalmuseet, Kgl. bygningsinspektør.
Udfaldet af mødet
Dette møde mundede ud i at graverbygningen skulle bibeholdes samt parkeringspladsen foran, senere blev det også besluttet at graverbygningen skulle udvides til at indeholde beboerhus, men resten skulle sælges.

Jacob flytter
Men desværre flyttede Jacob til Mariager efter 2 års ansættelser, så nu var vi lige vidt. For hvad skulle vi nu.

Møde hos stiftet i Århus
Menighedsrådet var på den foranledning inviteret ud til Stiftet og Biskop Kjeld Holm redegjorde for hvad der evt. kunne gøres, i den forbindelse var han godt klar over at Haslund-Ølst og Kristrup havde forskellige kulturelle indgangsvinkler idet Kristrup er Bysogn og Haslund Ølst er Landsogn og han var også godt klar over, at den præstebetjening vi havde efter at Jacob var holdt, ikke var optimalt, han lovede i den forbindelse et møde med sognebørnene i Haslund Ølst, og her har initiativgruppe hjulpet meget med til at få en sådan møde igennem.

Møde med provstiet ang. præstegården.
Vi havde et møde med Randers Søndre Provsti den 7. marts 2011, mødet udmøntede sig i følgende:

1: Præstestillingen opslås hurtigst mulig for et åremål på 2 år.
2: præstegården frasælges.
3: Præstegårdshaven udstykkes og sælges og menighedsrådet beholder en egnet grund   hvor ny præstebolig opføres.
4: garagebygningen ombygges til at rumme såvel forsamlingslokale samt graverfacilitet.  Om nødvendig må der tillige opføres et redskabsskur.
5. Menighedsrådet er sindet at sørg et vist samarbejde med Vorup menighedsråd omkring graverfunktionen/kirkegårdsdrift.
6: menighedsrådet vælger en tolvholder til projektet (pk.2-3).

Beslutningsreferatet blev offentliggjort under menighedsrådsmødet den 15. marts 2011 og sendt til biskoppen
Møde i Haslund 130 deltager
Og som det er de fleste bekendt blev mødet arrangeret her i præstegården 13 januar  2011 med 130 sognebørn, mødet udmøntede sig i det vi har i dag med sognepræst Anne Hanson  med 60 % af tiden i Haslund 25 % i arresten  og  15 % er henlagt til opgaver i Provstiet, men vi har fået vores egen sognepræst hvilket er en kæmpe gevinst.

Brevet fra Stiftet
Brevet vi senere fik fra Stiftet indebar at den nuværende præst er ansat midlertidig og genopslås igen i 2013 omk. september, da forventes det at den nye præstegård står færdig, og stillingen vil blive genopslået, men nu med bopæls pligt i den nye præstegård. Her står vi så nu.
Tillæg til referatet
Desuden kom Finn med en redegørelse om baggrunden for fredningerne, denne er vedlagt som særskilt referat:
Svar fra stiftet
Svaret fra Stiftet blev læst op. Stiftsøvrigheden oplyser, at formuleringen ”præstegårdshaven” skal ses i sammenhæng med det til fredningen tilhørende oversigtskort, med indtegnet skravering. Det er således udelukkende det skraverede areal, der er fredet.

7. Hvilke initiativer tager menighedsrådet efter at der er kommet svar på fredningerne.
Menighedsrådet beder Marxen gå videre med det indsendte oplæg. Herefter vil der blive afholdt et orienteringsmøde for beboerne i Haslund – Ølst sogne.

8. Fremlæggelse af årsregnskabet og godkendelse af dette.
JP gennemgik regnskabet. Der er nogle bemærkninger om udgifter, der er anført på andre ”konti” end hvor de rettelig burde konteres. Bemærkningerne indsendes, og sendes også til menighedsrådet. Regnskabet fremlægges til godkendelse og underskrift ved næste møde.

9. Orientering fra formanden.
Der er budgetsamråd d. 25. april 2012, Finn og JP deltager.
Menighedsrådet har fået indbydelse til reception i anledning af Hanne Hjørlunds 25 års jubilæum den 23. marts.
Da menighedsrådsvalget nærmer sig, var der forslag fra Anne om at holde et foredrag, f.eks. med domprovst Bartholin. Dette for at sætte fokus på hvad man kan arbejde med i et menighedsråd, og hvordan videreudvikler vi kirkelivet.  Anne vil undersøge nogle muligheder. De mere praktiske ting omkring valget tages op til næste møde. Orienteringsmøde bliver d. 18. september 2012.

10. Orientering fra næstformanden/ny formand.
Aktivitetsudvalget: Der er arrangeret sognetur den 10. maj til Mariager klosterkirke, hvor Jacob Krog Duevang Rasmussen vil fortælle om kirken. Herefter rundt om Mariager fjord med kaffepause i Bramslev bakker, og senere rundvisning på gas museet i Hobro.
Finn er i gang med at planlægge menighedsrådets studietur der i år bliver den 26. august 2012.

11. Orientering ved præsten.
Der er kommet henvendelse om støttemedlemskab for danske sømænd og udenlandskirker. Der bevilges 1000 kr. til dette.
Anne skal have konfirmanderne med i Randers arrest.
Overskuddet fra velgørenhedskoncerten med Larvik koret gives til Den blå paraply.
Anne har planlagt gudstjenesterne for sommeren. Det ser lidt tyndt ud i juli og august, da Anne skal afløse i Vorup under Thomas Bau´s ferie og Ruths fravær. Anne holder ferie uge 30, 31 og måske 32. I uge 34 er Anne på kursus i forbindelse med arresthus funktionen.

12. Orientering fra kontaktperson.
Intet nyt.

13. Orientering fra kirkeværge.
Præstetavlen skal revideres, Niels kontakter malerfirma Tage W. Nielsen.


14. Orientering ved graver Niels.
Det nye lydanlæg er sat ind.
Der har været brandsyn af Haslund kirke, her var ingen bemærkninger.
Der har været brandsyn på Ølst kirke. Der var bemærkninger om nogle håndslukkere der skulle tilses og mærkes med en tilsyns etikette.

15. Eventuelt  
Der var forslag om at flytte baby salmesang til om efteråret, både på grund af meget sygdom blandt de små om vinteren, men også med tanke på opvarmningen af kirken, vil være bedre i efterårs månederne.
Der var spørgsmål fra tilhørere om fredning af præstegårdshaven. Finn stillede sig til rådighed for uddybning.

Næste møde den 27. marts.

Særskilt uddrag fra referatet ang. fredninger

Hvordan er fredningerne opstået .

Udarbejdet af Finn Arne Sørensen
I 1941 havde provst Exner nogle bekymringer om vore kirke i Danmark og mente derfor der skulle gøres noget, for at dæmme op overfor de mange mærkelige byggerier der forgik klods op af vore kirker, der fandtes ikke på daværende tidspunkt nogen love, der kunne forhindre dette rodet byggeri, der blev i 1943 nedsat et udvalg af kirkeministeriet, der skulle komme med forslag om hvad der kunne gøres, men grundet krigen gik alt jo som bekendt denne gang sin skæve gang.

Men i 1941 gik Provst Exner i gang i sit eget provsti og på frivillig basis og med hjælp fra naturfredningsnævnet i Randers Amt, dommer E. Riis og støtte fra Århus stiftøvrighed, blev alle der havde jord omkring kirkerne i hans provsti besøgt.
Der blev indgået frivillige fredninger i større og mindre grad, ved de fleste kirker i provstiet og uden erstatninger
Udstedelse af cirkulære

Efter krigen helt nøjagtigt 26. januar 1949 blev der udstedt et cirkulære med navnet” Fredning af kirkens omgivelser” Her bemyndiges Provst Exner, kirkelige myndigheder og lands fredsdommer, til at søge gennemført fredninger over hele landet, i lighed med det Provst Exner havde gennemført i sit eget provsti, i alt blev 2100 kirker udenfor København besøgt og der opnåedes ca. 4500 fredninger, de fleste på frivillig basis og uden erstatninger til de involverede.

Overordne formål med fredningerne

Der blev i fredningssagerne lagt vægt på at fredningens formål var at beskytte utilsigtet byggeri ved vore kirker, derfor var der særligt 4 overordnede formål.
1: Større arealfredninger der skulle sikre, at kirkerne der ligger smukt i landskabet, ved fredningen forsat skulle ligge smukt i landskabet.
2: bræmmefredninger disse fredninger drejer sig typisk om 15 – 50 meters bredde fra kirken, således at der ikke blev bygget skæmmende bygninger inden for dette område.
3: Bybilledfredninger, ved disse fredninger har man søgt at væren om kirkens smukke beliggende inde i landsbyen.
4: Udsigtsfredninger, Disse fredninger tager udgangspunkt i at sikre det frie udsyn fra kirken.
Haslund Kirke
I Haslund Kirkes tilfælde er det arealfredninger, bræmmefredninger og udsigtsfredninger der er tale om, bybilledfredninger er ikke på tale, idet Haslund Kirke ligger i udkanten af byen.

Arealfredninger:
Først større arealfredninger her blev arealerne syd og øst for kirken fredet, hvilket også fremgår af beskrivelsen.
Bræmmefredninger:
Bræmmefredninger dette fremgår også ret tydeligt af fredningstilbudet hvor dette menes og nu skal man huske på at alt dette sker i 1950 og efter sigende var der vist også en avlsbygning på arealet, kirkens nye graverbygning er vist inden for fredningen, derfor blev der lavet en fredning der gik lidt ind på arealet vest for vejen og ind på gårdspladsen.
Udsigtsfredninger:
Udsigtsfredninger, disse fredninger er der også taget højde for, idet den fantastiske udsyn der er mod syd og øst ved fredning blev bibeholdt, hvorimod nord og vest ikke kan være omfattet af  udsigtsfredningen, nord og vest her er det bræmmefredningen der er gældende.,
Som det fremgår af materialet er matrikel nr. blevet ændret hvorfor er ukendt.
Arealerne syd for præstegården og vest for vejen har efter det oplyste, efter al sandsynlighed da fredningen blev lavet, været brugt til afgræsning.