Onsdag, 11 december 2019
27 marts 2012

Haslund-Ølst menighedsråd

Menighedsrådsmøde d. 27. marts 2012

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Elly Overgård, Ellis Juul, Grethe Østergård, Anne Hanson, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Referent: Marianne Pedersen.

Der var 2 tilhørere.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Hvor langt er vi med udstykning af præstegårdshaven.
Der har været møde på kommunen med Finn Sørensen, JP Christiansen, Ebbe Marxen, landinspektør Lars Gorm Andersen og stadsarkitekt Henri Amsler. På mødet blev det oplyst, at lokalplanen først kan sættes i værk efter sommerferien, og derefter vil der gå ca. 9 mdr. Ideen med et borgermøde/informationsmøde bakkes op af møde deltagerne, der alle gerne vil deltage i en sådant borgermødet.
Skovdyrkerforeningen kontaktes, så vi kan påbegynde en vurdering af hvilke træer i præstegårdshaven, der er bevaringsværdige, og få disse træer fældet nu.

4. Fastsættelse af dato for informationsmøde om udstykning af præstegårdshaven.
Der kommer snarest en dato for mødet.

5. Orientering om fredninger omkring Ølst kirke.
Finn og Niels tager ind på kommunen, og får indsigt i hvilke tilladelser der er givet.

6. Gennemgang af rapporten fra Miljø Center Midtjylland.
Der kommer ur styring på varmeanlæg i begge kirker.

7. Aktivitetsudvalget v/FAS
Orientering om forestående aktiviteter: Skærtorsdagsmåltid, velgørenhedskoncert med kor fra Larvik, hvortil vi har fået 20 billetter á 100 vi kan sælge, sogne turen og planlægning af ruten til pilgrimsvandringen.
Der ønskes vagt på p-pladsen i forbindelse med konfirmationer. Finn vil gerne påtage sig opgaven.
Kort lukket møde

8. Kirkeblad for juni, juli og august, deadline for dette og gode ideer.
Kirkebladet går i trykken 9. maj. Vi tilstræber at der kommer billeder af konfirmanderne i næste blad.
Det foreslås, at en af rådets medlemmer skriver et indlæg om det, at være menighedsrådsmedlem.

9. Orientering ved formanden.
Klaveret vi har lånt i Essenbæk ved flere lejligheder, har vi købt for et mindre beløb.
Finn har lavet aftale med Din Avis, om at vores logo fast kommer på ved annoncering.
Der er op til ca. 22 daglige besøg på vores hjemmeside.35 personer er tilmeldt nyhedsmailen.

10. Orientering fra næstformanden.
Intet nyt

11. Orientering fra præsten.
Anne planlægger Sankt Hans gudstjeneste d. 24. juni i Ølst kirke med sandwich bagefter.
Anne har lavet aftale med domprovst Poul Henning Bartholin om et debatterende foredrag; kirken i det moderne samfund. Foredraget er den 11. september og er en god optakt til det kommende menighedsrådsvalg.

12. Orientering fra kontaktperson.
Orientering fra ERFA mødet for kontaktpersoner.

13. Orientering fra kirkeværge.
Menighedsrådet har givet tilsagn om halvering af et gravsted efter ønske fra ”pårørende”.

14. Orientering fra graver Niels.
Præstetavlen er opdateret og hængt op.

15. Orientering fra kasserer.
Regnskabet for 2011 underskrives af JP og Finn og indsendes til provsti og revisor. Kassebeholdningen udgør 47.263,26 kr. pr. 31. december 2011.

16. Eventuel
intet

Næste møde den 24. april 2012 kl. 19.00