Mandag, 09 december 2019
24 april 2012

Haslund-Ølst menighedsråd

Menighedsrådsmøde d. 24. april 2012

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Elly Overgård, Ellis Juul, Anne Hanson, og Marianne Pedersen.
Afbud fra; Niels Thomsen og Grethe Østergård.

Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Orientering om præstegårdshaven.
Finn og JP er tovholdere på opgaver omkring præstegårdshaven. Træerne i haven er opmærket og vurderet af skovfogeden.

4. Fastsættelse af dato for informationsmødet om udstykning af præstegårdshaven og øvrige aktiviteter i de 2 sogne.
Indbydelse til orienteringsmøde den 8. maj sendes ud til alle husstande via spejderne. Til mødet deltager Hanne Hjørlund, arkitekt Marxen, landinspektør Lars Gorm Andersen og menighedsrådet.

5. Aktiviteter i sommeren.
- Kirkekoncert med koret fra Larvik den 28. april, afvikles som planlagt.
- Sogneturen den 10. maj er annonceret sammen med indbydelsen til informationsmøde og kommer derfor ikke i avisen.
- Den 31. oktober er der fælles foredrag sammen med Vorup og Kristrup sogne med biskop Carsten Nissen.

6. Kirkeblad for juni, juli og august.
Gennemgang af emner til kommende kirkeblad.

7. Orientering ved formanden.
Der er indkommet ansøgning fra KFUM spejdernes Vorup/Kristrup gruppe om økonomisk støtte til nye telte. De støttes med 5.000 kr.

8. Orientering fra næstformand/præst.
Orientering om præstens opgaver den kommende tid.

9. Orientering fra kasserer.
Kvartalsrapporten er udsendt til gennemsyn.

10. orientering fra kontaktperson.
Intet nyt

11. Orientering fra kirkeværge.
Intet nyt

12. Evt.
intet

Næste møde 29. maj.