Onsdag, 11 december 2019
29 maj 2012

Menighedsrådsmøde den 29. maj 2012

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Elly Overgård, Ellis Juul, Anne Hanson, Grethe Østergård, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.

Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Orientering om informationsmøde den 8.maj.
Der var fint fremmøde til informationsmødet. Plancher fra mødet hænger stadig i præstegården og vil hænge der sommeren over, hvis nogen har lyst at se dem.

4. Hvad nu? præstegård, præstegårdshaven m.v.
JP og Finn henvender sig til Marxen , og forhører hvor langt de er med sagen ”udstykning af præstegårdshaven og forsøger og få en kort redegørelse klar til næste menighedsrådsmøde.

5. Referat fra orienteringsmødet den 8. maj 2012.
Referatet er at finde i kirkebladet og på hjemmesiden.

6. Brev fra initiativgruppen.
Der sendes et skriftligt svar på henvendelsen fra initiativgruppen.

7. Køb af grund i 1972
Den daværende menighedsrådet købte en grund nord for kirkegården i 1972 og den skitse med fredninger der omhandler Exner fredningerne er vedlagt og har fået en junalnr, dette bekræfter hvad fredningerne omfatter d.v.s. at det er bræmmefredninger (parkeringspladsen vest kirken) samt jorden syd, øst og nord om kirken, dette er også hvad stiftet har oplyst.

8. Valg: Udvidelse af menighedsrådet fra 6 til 8 medlemmer (3 fra Ølst og 5 fra Haslund). Orienteringsmøde vedr. valget, der er den 13. november 2012.
Det er blevet muligt at udvide menighedsrådet fra 6 til 8 medlemmer. Dette ses som en fordel, da der er rigelige opgaver for 6 medlemmer. menighedsrådet vedtog at der fra det nye valgår bliver 8 personer, Finn giver provstiet besked. Orienteringsmødet forud for valget forventes at blive den 18. september.

9. Orientering fra formanden, herunder henvendelse fra grundejerforeningen.
- Der er kommet henvendelse fra Haslund grundejerforening, om at låne præstegårdshaven til grill arrangement i forbindelse med Sankt Hans. Haven stilles til rådighed for arrangementet.
- Larvik koret: Det var en god koncert. Overskuddet fra denne koncert går til den Blå Paraply.

10 + 12. Orientering fra næstformanden/præsten.
- Der er aktivitetsudvalgsmøde den 6.juni, hvor efterårets aktiviteter planlægges.
- Forslag oppe, om vi skal have en friluftsgudstjeneste. Tages op senere.

11. Orientering ved kassereren, herunder budget.
- Budgettet er sendt ind til provstiet.
- Budget for 2013 bliver som budgettet er nu i 2012.

13. Orientering ved kontaktperson.
- Vi vil arbejde på, at baby salmesang kan tilbydes til efteråret.

14. Orientering ved kirkeværge.
Der er fjernet et stykke af en hæk på Haslund Kirkegård. Det ser pænt ud.

15. Orientering ved graver Niels.
Der har været besøg fra Birmingham Young University museum of art, der har vist interesse for restaurering af altertavlen i Ølst kirke, tages op til diskussion ved næste møde.

16. Eventuelt
Intet

Næste møde tirsdag den 26.juni