Mandag, 09 december 2019
26. juni 2012

Menighedsrådsmøde d. 26. juni 2012
Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Anne Hanson, Grethe Østergård, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Fraværende med afbud: Elly Overgård.

Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Hvor langt er vi med udstykningen.
Det har lange udsigter med at få lokalplanen igennem. Kommunen kommer tidligst i gang i slutningen af 4. kvartal med udarbejdelse af lokalplanen, og fra lokalplanen er klar, forventes det at tage ca. 9 mdr. før vi kan påbegynde byggeri af ny præstebolig. Vi håber selvfølgelig, at vi fortsat kan beholde vores præst. Derfor håber menighedsrådet på opbakning fra borgerne, så sagen kan skride hurtigt frem, så vi ikke mister vores unikke præstebetjening.

4. Orientering fra valgudvalget (JP, Ellis og Grethe)
Orientering og foreløbig planlægning af orienteringsmøde og opstillingsmøde forud for menighedsrådsvalget.

5. Hvad gør vi med kirkesyn.
Opsummering af, hvordan og hvornår mangler på kirkerne udbedres. Mangler ved sidste kirkesyn forventes bevilget i budgettet 2013.

6. Orienteringsmødet vedr. valget.
Blev behandlet under punkt 4.

7. Orientering fra formanden
Overskuddet fra velgørenhedskoncerten med Larvik koret blev på 19.000 kr. Pengene overdrages til Den Blå Paraply den 5. november.

8. Orientering fra næstformanden.
Orientering om kommende aktiviteter, herunder koncerter til foråret.

9. Orientering fra kasserer.
Intet nyt.

10. Orientering fra præsten.
Samme som punkt 8.

11. Orientering fra kontaktperson.
Lukket møde

12. Orientering fra kirkeværge.
Er på ferie.

13. Orientering ved graver
Niels holder ferie uge 29 og 30. Jette holder ferie uge 31 og 32.
Niels kom med forslag om en forbyggende indsprøjtning til graverne mod skovflåter. Dette bevilges.

14. Eventuelt.
Intet.

Næste møde den 14. august kl. 15