Mandag, 09 december 2019
14. august 2012 (ekstraordinær)

REFERAT

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Elly Overgård, Anne Hanson, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Fraværende med afbud: Grethe Østergård
Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Orientering fra valgudvalget om det kommende valg.
Valgudvalget kommer med et oplæg til næste møde. Der arbejdes på at lave en valgliste klar.

4. Orienteringsmødet d. 18. september 2012.
Orientering og foreløbig planlægning af orienteringsmøde. Finn laver udkast til pressemeddelelse omkring mødet.

5. Kort orientering fra formanden.
Hanne Ladefoged 25 års jubilæum.
Valgkursus i Kristrup Sognegård.
Ellis og JP deltager i Hanne Ladefogeds 25 års jubilæum.
Elly, Ellis og Finn deltager i valgkursus i Kristrup Sognegård.

6. Brev fra naboer til præstegårdshaven.
Der er kommet brev til menighedsrådet fra beboere på Møllevangsvej 35-39, samt Amstrupgårdsvej 6. De føler sig generet af meget høj bevoksning i præstegårdshaven, der både tager udsynet til kirken, samt giver dårlige vækstbetingelser for deres beplantning. Finn Sørensen og graver Jette Mørk kontakter naboerne til præstegårdshaven, og får talt med dem om evt. beskæring og reducering af beplantningen.

7. Kort orientering fra præsten.
Der bliver ikke babysalmesang i efteråret, tages op igen i det nye år.
Der bevilges honorar til klarinettist og solist som deltager i Allehelgens gudstjeneste.
Der købes gave til Domprovsten i forbindelse med foredraget den 11. september.
Anne er på kursus i uge 34 i forbindelse med arresthus funktionen.

8. Kort orientering fra kontaktperson.
Intet nyt.

9. Kort orientering fra kirkeværge.
Intet nyt.

10. Kort orientering ved graver Niels.
Intet nyt

11. Eventuelt.
Intet


Næste møde tirsdag d. 28. august.