Onsdag, 11 december 2019
28. august 2012

Menighedsrådsmøde d. 28. august 2012
Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Elly Overgård, Anne Hanson, Grethe Østergård og Marianne Pedersen.
Fraværende med afbud: Niels Thomsen
Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Orientering fra valgudvalget om det kommende valg.
Gennemgang af procedure for valget. Endelig planlægning bliver efter kursus aftenen omhandlende valget.

4. Orienteringsmødet d. 18. september 2012.
Finn sørger for annoncering.

5. Kort orientering fra formanden.
- Præstegårdshaven er besigtiget, og der vil blive ryddet op og reduceret i bevoksningen og træer.
- Nedløbsrør på præstegården renses og repareres.
- Vinduerne i præstegården trænger til at blive rengjort. Grethe kontakter en vinduespudser.
- Der er kommet indbydelse til budgetsamråd den 6. september i Sct. Clemens kirkes sognegård. JP og Finn deltager.
- Der er udbudt et kursus på Diakonskolen om rekruttering og ledelse af frivillige i kirkeligt arbejde.

6. Hvor langt er vi med udstykningsplanerne.
Sagen om det videre forløb med udstykning/lokalplan ligger hos kommunen. Lokalplanen forventes udarbejdet i 4. kvartal 2012.

7. Kort orientering fra præsten.
- Anne kom med forslag til steder der skal tilgodeses ved kollektindsamling. Det foreslås, at der samles ind 3 x årligt i forbindelse med jul, påske og høstgudstjeneste.
- Anne kom med tanker om, at søge efter frivillige til at give en hånd med. Det kunne f.eks. være som hjælp til særlige arrangementer.
- Kirkens korshær søger en kontaktperson i sognene. Marie Sørensen vil gerne påtage sig opgaven.
- Konfirmand undervisningen er startet i Johannes kirken i samarbejde med Thomas Bau. Det er endnu usikkert, hvor mange der skal konfirmeres i Haslund – Ølst.
- Der søges frivillige til konfirmand turen til Fussingø med” Luthers nøgle”. Henvendelse til Anne.

8. Kort orientering fra kontaktperson.
Der skal planlægges fælles møde mellem medarbejdere, kirkeværge og kontaktperson.

9. Kort orientering fra kirkeværge.
Intet nyt.

10. Kort orientering ved graver Niels.
Fraværende

11. Orientering fra kasserer.
Regnskabet for 2011 er indsendt til revisoren.

12. Eventuelt.
Intet


Næste møde tirsdag d. 25. september.