Torsdag, 12 december 2019
27. september 2012

Menighedsrådsmøde d. 27. september 2012

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Elly Overgård, Anne Hanson, Niels Thomsen og Marianne Pedersen.
Fraværende med afbud: Grethe Østergård
Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.
3. Orientering om det kommende valg herunder,
• Orienteringsmødet den 18. september.
• Efterfølgende opstillingsmøde.
• Manglende kandidater i Ølst sogn.

Der var 8 fremmødte udover menighedsrådet. Aftenen blev indledt v. Finn, som startede ud med at præsentere en dagsorden for orienteringsmødet, hvorefter fulgte en kortere redegørelse af de væsentlige ting, der er sket i Haslund-Ølst sogne inden for det nuværende menighedsråds periode (2008-2012).
Dette gav tilhørerne et indblik i menighedsrådets arbejde gennem de sidste fire år, hvorunder bl.a. kan nævnes salg af tidligere præstebolig på Thetisvej, arbejdet for at opføre en ny præstebolig i Haslund, samt ansættelser af henholdsvis gravermedhjælper, organist og præst. Efter Finns præsentation, fortsatte de tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer med en kort præsentation af deres forskellige funktioner og kompetencer, så som kassererarbejdet, kontaktpersonens forbindelse med de kirkelige ansatte, kirkeværgernes tilstedeværelse ved f.eks. kirkesyn og kirkegårdsarbejde/-forbedringer og endelig den mere generelle medvirken i at skabe gode rammer for præstens arbejde.
Orienteringsmødet blev afrundet med nogle få ord fra et af menighedsrådets medfødte medlemmer, præsten, hvor bl.a. blev nævnt områder som aktivitetsudvalg, kirkebladsudvalg og diverse afholdte arrangementer – som alt i alt har fungeret og bidraget til et mere aktivt pastorat.
Orienteringsmødet blev efterfulgt af et opstillingsmøde, hvor præsten blev foreslået som dirigent. Haslund-Ølst menighedsråd havde tidligere ansøgt om at få to ekstra medlemmer, hvilket blev imødekommet. Dette betød, at der skulle vælges 5 medlemmer fra Haslund og 3 fra Ølst samt suppleanter fra både Haslund og Ølst. Opstillingsmødet forløb som et ’aftalevalg’, hvor følgende ønskede af stille op til det nye menighedsråd: Finn Arne Sørensen, Bruno Søndergård, Kirsten Breum Jørgensen, Ellis Juul, Marianne Pedersen fra Haslund Sogn og J. P. Christiansen fra Ølst Sogn..
Status var, at rådet mangler to medlemmer fra Ølst samt suppleanter fra hvert sogn.
Det siddende menighedsråd fik stor ros for det arbejde, det havde udført i de forlangende 4 år.

4. Orientering om budgetrådsmøde i provstiet.
Penge til bygning af ny præstebolig er afsat i budgettet. Midler til omfugning af tårnet på Haslund kirke udsættes til ”provstesynet” i 2013.
Provstiet havde stor respekt for det arbejde menighedsrådet gør for de to sogne.

5. Kirkebladet
Kirkebladsudvalget har besluttet, at bladet kun udkommer 3 gange årligt, da det vil lette arbejdet med kirkebladet en smule. Kirkebladet vil fremover udkomme for følgende periode: December-januar-februar-marts; april-maj-juni-juli og august-september-oktober-november.

6. Orientering fra formanden.
- Der foreslås en lettere isolering af den gamle præstegård (1. sal), for at mindske varmeforbruget i vinter, Finn arbejder videre med denne sag..
- Finn aftaler en dag for næste kirkesyn.
- Takkekort fra Hanne Ladefoged fra hendes 25 års jubilæum.
- Der er en udtalt ønske om at få konfirmandstuen og lokalet bagved malet i en lysere farve, Finn undersøger dette og sætte det i værk.


7. Kort orientering fra præsten.
- Oplæg fra Anne omkring kollektindsamling. Der kom forslag om at støtte lokalt, nationalt og internationalt ved 3 indsamlinger til jul, påske og høstgudstjeneste. Der arbejdes videre med oplægget.
- Gennemgang af aktiviteter og gudstjenester. Herunder planlægning af småbørns gudstjenesten den 6. oktober.
- I forbindelse med studiekredsen om Selma Lagerlöf arrangeres der en tur til Värmland i Sverige. Studieturen bliver fra 27. maj til 31. maj.
- Der arbejdes på at lave en fælleskoncert med Vorup og Kristrup.

8. Kort orientering fra kontaktperson.
Den 20. november bliver der afholdt introduktionskurser for det nye menighedsråd.
Senere planlægges der introduktionskursus for kontaktperson, formand og næstformand, kirkeværge og kasserer.
9. Kort orientering fra kirkeværge.
Intet nyt.
10. Kort orientering ved graver Niels.
Der er givet tilladelse til flytning af en urne til andet sted på kirkegården.
11. Orientering fra kasserer.
Gennemgang af påtegningen fra revisoren om regnskabet for 2011.
12. Eventuelt.
Intet


Næste møde tirsdag den 30. oktober 2012