Onsdag, 11 december 2019
30, oktober 2012

Menighedsrådsmøde d. 30. oktober 2012
Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Elly Overgård, Anne Hanson, Niels Thomsen, Grethe Østergård og Marianne Pedersen.
Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Referat er godkendt og underskrevet.

3. Orientering fra valget.
Beslutningsprotokol for valgte til menighedsrådet er godkendt i stiftet.

4. Status om den nye præstegård.
Kommunen kontaktes sammen med Marxen, for at få sat skub i lokalplanen for præstegårdshaven.

5. Orientering fra aktivitetsudvalget.
- Planlægning af aktiviteter. Herunder drøftelse om, hvordan skærtorsdagsmåltidet skal afholdes. Skal det fortsat være i kirken eller i præstegården!
- Som afslutning for dette års samarbejde, mødes medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer til gløgg og æbleskiver den 16. december.

6. Todo liste.
Gennemgang af todo liste, der omhandler de gøremål, der er i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet er, at give hvert enkelt menighedsrådsmedlem et ansvar. På den måde fordeles opgaverne så godt som muligt.
7. Orientering fra formanden.
- Kirkesyn fredag den 2. november.
- Der bliver informationsmøde for nye menighedsrådsmedlemmer den 20. november.

8. Kort orientering præsten.
- Der er fælles foredrag med Vorup og Kristrup med Karsten Nissen den 31. oktober.
- Drøftelse af holdningen til, om der skal betales entre til fælles koncerter. Holdningen er, at der er gratis entre, undtagen ved udgiftstunge koncerter.
- Babysalmesang starter 21. februar 2013, og forløber over 8 torsdage. Der er brug for hjælpere til at assistere Susan, hvilket Marie Sørensen muligvis gerne vil, samt nogle fra menighedsrådet.

9. Orientering fra kontaktperson.
Der afholdes fællesmøde den 2. november med kontaktperson og medarbejdere. Præsten deltager, og JP står til rådighed i forhold til regnskab/budget.

10. Orientering fra kirkeværge.
Intet nyt.

11. Orientering fra graver Niels.
Ros til kontaktpersonen, for den måde der tages hånd om medarbejderne på.

12. Orientering fra kasserer.
Revisoren kommer 1. november og gennemgår det foreløbige regnskab.
13. Fotografering af det nyvalgte menighedsråd.
Foto kommer i næste kirkeblad.

14. Eventuel.
Intet

Næste møde tirsdag den 30. oktober 2012