Mandag, 09 december 2019
8. januar 2013

Menighedsrådsmøde den 8. januar 2013

Deltagere: Finn Sørensen, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Niels Thomsen, Marianne Pedersen, Henning Danielsen, Karin Christensen og Kirsten Jørgensen. Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1   Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Pkt. 2   Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendt og underskrevet.

Pkt.  3   Orientering fra formanden, herunder  evaluering  af arrangementer i 2012
Evalueringen udsættes til næste møde. Materiale vedr. digital arbejdsplads – IT skrivebord - blev uddelt.               Endvidere uddeltes materiale vedr. kurser for formand, næstformand, kontaktperson og kasserer. De enkelte  melder sig selv til kurset. Randers og omegns menighedsrådsforening indbyder til den årlige kursusdag lørdag  den 2. febr. 2013. Tilmelding snarest til Finn Sørensen. Elspareservicepapirer blev overdraget til Niels  Thomsen.  Klokkeslettet vedr. lys på kirken ændres fra 22 til 23 v/ Niels´s foranstaltning. Der blev givet  afslag på ans. vedr. et  gadedrengeprojekt i Cameroun. Der forelå en henvendelse fra Kirkefonden om  åbningstid i kirken. Interesserede kan rette henvendelse til graver Niels. Der overvejes nye muligheder  vedr. ”Rengøringsproblemet”, indtil gravermedhjælper Jette Mørk vender tilbage. Niels støvsuger i præste-  gården før arrangementer. Anne Hanson kommer med et oplæg til næste møde vedr. bibler til indsatte via  Bibelselskabet. Der skal være follow-up på TODO-listen med bl.a. evaluering.

Pkt. 4    Orientering fra kasserer, herunder  godkendelse af årsregnskabet med kommentarerne fra provstiet
Revisionsprotokollatet blev underskrevet vedr. eftersynet den 1.11.12. Dette eftersyn går forud for revision  af årsregnskabet for 2012.

Pkt. 5 Orientering fra præsten
I forbindelse med læsegruppen i præstegården er der ved at blive udfærdiget et program vedr. sognerejsen  til Sverige. Rejsen går til Selma Lagerlöf´s hjemegn. Programmet kommer op på hjemmesiden.

Præstens telefoni blev drøftet. Der arbejdes på en fornuftig løsning.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson
Ferieplan for sommeren for personalet skal meget hurtigt på plads. Niels holder ferie i uge 11.

Pkt. 7  Orientering fra kirkeværge
Der er indhentet tilbud på ny gasfyrinstallation i præstegården, og der afventes tilbud på luft-vand varme-  pumpe.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels
På foranledning af Niels undersøger Henning Danielsen ved kommunen, hvordan vejen ind til Ølst Kirke er klassificeret med hensyn til snerydning.

Pkt. 9 Orientering ang. aktivitetsudvalg
TODO-listen blev gennemgået vedr. arrangementet i præstegården den 17.1.13.  Det blev vedtaget, at menighedsrådets studietur den 2.6.13 bliver med en invitation  for deltagelse også  for suppleanterne til rådet.

Pkt. 10 Kirkebladet  Intet nyt.

Pkt. 11 Lukket møde

Pkt. 12 Eventuelt  Ikke noget under dette punkt.

Næste møde tirsdag den 29. jan. 2013.