Torsdag, 12 december 2019
29. januar 2013

Menighedsrådsmøde den 29. januar 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Niels Thomsen, Marianne Pedersen, Henning Danielsen og Kirsten Jørgensen. Afbud: J.P. Christiansen, Ellis Juul og Karin Christensen Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1   Godkendelse af dagsorden             
Dagsorden godkendt.

Pkt. 2   Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste menighedsrådsmøde.             
Godkendt og underskrevet.

Pkt.  3   Orientering fra formanden, herunder  evaluering  af arrangementer i 2012, mystik om restaurerings-  projekt tilbage til 2000 og Kirsten angående forsikring    
Det vil fremover være et fast punkt vedr. arrangementsevaluering.    Der er 3 tilmeldinger til babysalmesang. Der tilgår afmeldinger til de pågældende via Susans oplysninger.

Arrangementerne har gennemgående været gode. Der prøves igen med Skærtorsdagsmåltid.  Pilgrimsvandringen var også udmærket.  God sogne- og studietur. Sogneturen var dog noget regnfuld. Studiegruppen om Selma Lagerlöf fungerer.  Det ville dog være ønskeligt med flere deltagere i gruppen

Mødet med menigheden om fremtiden vedr bl.a.de bygningsmæssige forhold forløb udmærket.  Arrangementet med ” Karl Post” gav et pænt fremmøde i lighed med  fællesarrangementet med biskop   Karsten Nissen.

Vi synger julen ind med Hadsten  blandede kor er en god tradition og med godt fremmøde.

Organist Susan Bank har opsagt sin stilling pr. 28.2.13. Der skal således ses på vikardækning.

De enkelte rådsmedlemmer er selv opmærksom på relevante kurser.

Der igangsættes renovering af porten til kapellet i Ølst.

Der er ved Kirkeministeriet søgt midler til det udførte restaureringsprojekt. Udgiften er afholdt af stiftet, men  der  er ikke indgået tilskud fra ministeriet. Arkitekt Marxen er på sagen   -    Der er efter nærværende møde  indgået oplysning om, at sagen atter går til ministeriet, og svaret skulle angivelig blive positivt.

Kirsten har talt med konsulent Poul Jørgen Dybdal om forsikring. Rådsmedlemmerne skal ikke forsikres. Alt  skal godkendes højere i systemet. Der er kun forsikring vedrørende kassereren.

Pkt.  4 Orientering fra kassereren.

J.P. Christiansen var forhindret i at deltage i mødet.

Pkt.  5 Orientering fra præsten

Præstens telefoni skal opdateres.  Installationsudgiften vil som en eengangsudgift udgøre ca. 6.000 kr. Den  daglige drift vil være billig. Emnet går til kassereren mhp midler til formålet.

Pga en forespørgsel blev emnet nadvervin drøftet. Der  igangsættes en proces med overvejelse omkring  alkoholfri vin + en druesaft.

Der er samarbejde med præsten i Vivild-Vejlby sogne om en rejse for studiegruppen til Värmland i Sverige.    Alle er dog velkomne til at deltage i sognerejsen. Der er imidlertid kun få tilmeldte her og på Djursland.  Der er derfor visse overvejelser om et andet forløb, end det hidtil planlagte. Tilmeldingsfristen er 25.3.13. Der afventes, hvor mange der vil tilmelde sig, hvorefter der tages endelig stilling til rejsens evt. gennemførelse.  Emnet drøftes nærmere på næste møde i studiegruppen.

Pkt.  6 Orientering fra kontaktperson

Ellis Juul var forhindret i at deltage i mødet.

Pkt.  7 Orientering fra kirkeværge, herunder gasfyret og manglende varme

Den gamle gasfyrinstallation i Præstegården er meget ustabil. Servicebesøg har ikke kunnet forbedre  situationen, hvorfor kirken med elvarme har været i brug i højere grad end normalt .

Der er fra provstiets side efter nærværende rådsmøde givet tilsagn om udskiftning af installationen.

Pkt.  8 Orientering ved graver Niels

Niels var enig i ovenstående om gasfyret og følgerne heraf.

Pkt.  9 Orientering angående aktivitetsudvalg, herunder TODO-liste

Revideret TODO-liste blev nøje gennemgået.

Pkt. 10 Kirkebladet

Der blev oplyst, at der er mange husstande, som ikke modtager kirkebladet.  Sagen vil blive drøftet med distributøren.

Pkt. 11 Lukket møde

Udgået.

Pkt. 12 Eventuelt

Henning D. har talt med Randers Kommune om snerydningen på vejen til Ølst Kirke. Kommunen  klarer snerydningen. Klassificeringen er ændret fra 4 til 3.

Næste møde tirsdag den 26. febr. 2013