Mandag, 09 december 2019
26. februar 2013

Menighedsrådsmøde den 26. februar 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, , Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen, Ellis Juul og J.P. Christiansen

Afbud: Karin Christensen, Henning Danielsen og Niels Thomsen
Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst.

Nr. 1 Kyndelmisse
Nr. 2 Fastelavnsgudstjeneste
Nr. 3 Hvidsten foredrag , Poul Smedegård Andersen
Nr. 4 Konfirmandgudstjeneste
Nr. 5 Babysalmesang ????

a: Restaureringsprojekt tilbage til 2000
b: Udstykning af præstegårdshaven – hvor langt er vi

Der var god stemning ved kyndelmisse gudstjenesten. Tidspunktet kl. 16 er udmærket ,og vi
fortsætter med æbleskiver.

Fastelavnsgudstjeneste. Dette arrangement vil fremover måske kunne laves i samarbejde med
Haslund Beboer- og Grundejerforening. Efter grundejerforeningens generalforsamling den 28.2.13,
vil vi tage initiativ til et møde med foreningen om et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Hvidsten-foredraget. Der var til dette foredrag 62 tilhørere. Foredragsholderen var eminent.

Konfirmandgudstjenesten var en almindelig god gudstjeneste. Der var samtidig barnedåb.

Babysalmesang er stoppet indtil videre.

Annoncering

Det fungerer udmærket vedr. arrangementerne med avisomtale og annoncering, samt opslag 2-3 steder
i byen, bl.a. i buslæskurene. I forbindelse med sogneturen vil der blive uddelt et spørgeskema for at
få nogle gode PR-tanker frem i lyset, og om interessen for det kirkelige sociale liv.

Restaureringsprojektet tilbage til år 2000 arbejdes der videre med. Vi håber på, at kirkeministeriet
vil yde det lovede tilskud her til.

Udstykningen af præstegårdshaven vil blive politisk behandlet lige efter sommerferien.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren – gennemgang af den tilsendte kvartalsrapport.

Rapporten blev godkendt og sendes nu videre i systemet.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der arbejdes fortsat med telefoni-emnet.

Den planlagte studierejse til Sverige for læsegruppen er aflyst. Der vil i læsegruppen blive drøftet, om turen måske kan gennemføres på anden vis, da det ser ud til, at deltagerantallet ikke er så stort.

Anne Hanson holder ferie i uge 26-27 og 32-33.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson - Vedtægter vedlagt. Ansættelse af ny organist.

Der blev set på ferieplanlægningen. Graveren holder ferie i uge 29, 30 og 31. Gravermedhjælperen i
uge 31-32. Kirkesangeren i uge 27, 28 og 29.

Organist

Der arbejdes på ansættelse af en ny organist. Der udfærdiges desangående et oplæg til stillings-
annonce i samarbejde med personalekonsulent Poul Jørgen Dybdal.

Standardvedtægter

Standardvedtægten for den rådsvalgte kontaktperson blev gennemgået, herunder at præsten kontaktes
i forbindelse med kontaktpersonens fravær. Kontaktpersonen renskriver diverse justeringer, hvorefter
vedtægten sendes til formanden for menighedsrådet til underskrift iflg. vedtagelse på rådsmødet
den 26.2.13.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværge.

Der er nu installeret et nyt velfungerende gasfyr i præstegården.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels

Graveren havde meldt afbud til mødet.

Pkt. 9 Orientering angående aktivitetsudvalg

Intet nyt.

Pkt 10 Kirkebladet

Der arbejdes med oplægget til det nye kirkeblad. Det er klar til uddeling efter den 10.3.13.

Pkt. 11 Lukket møde

Udgået.

Pkt. 12 Eventuelt

Finn Sørensen og J.P. Christiansen vil forestå vagttjenesten på parkeringspladsen ved den kommende konfirmation i Haslund og Ølst kirker

Der er fra en forening rettet forespørgsel om muligheden for en fremvisning/guidning af kirken.
Vi spørger ”Karl Post” og Knud Wieland, om en af dem vil påtage sig opgaven.

Vor hjemmeside vil blive revideret. Rådsmødereferater vil fremover fremgå noget hurtigere på
hjemmesiden. Endvidere vil opslagskasserne ved vore 2 kirker fremover være opdateret med rele-
vante opslag.


Næste møde tirsdag den 30. april 2013.