Mandag, 09 december 2019
19. marts 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Marianne Pedersen, Ellis Juul, J.P. Christiansen, Karin Christensen og Henning Danielsen.

Afbud: Kirsten Jørgensen og Niels Thomsen.

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde  Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Gennemgang af årsregnskabet for 2012 og godkendelse

Regnskabet udviser en indtægt på 1.320.324,02 kr. og en udgift på 1.320.795,74 kr.  Der er således et underskud på 471,72 kr.

Regnskabet indeholder ekstraordinære udgifter på 80.529,75 kr. til arkitekt, landmåler og skov-  dyrkerforening i forbindelse med planerne for præstegårdshaven.

Der er bevilget midler til projektering af den nye præstegård.

Budgettet  for 2013 er i øvrigt  det samme som vedr. 2011 og 2012.

Ovenstående blev godkendt på mødet d.d., og regnskabet underskrives nu af formand og  kasserer, hvorefter det indsendes til provstiet.

Pkt. 4 Eventuelt

Karl A. Johansen vil af Finn Sørensen blive forespurgt, om han vil udarbejde en folder om  henholdsvis Haslund Kirke og Ølst Kirke.

Næste møde tirsdag den 30. april 2013