Onsdag, 11 december 2019
30. april 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen,

Ellis Juul, J.P. Christiansen, Henning Danielsen, Karin Christensen og Niels Thomsen
2 tilhørere
Afbud: Marianne Pedersen
Referent: Bruno S.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst

Skærtorsdagsmåltid
Udstykning af præstegårdshaven – hvor langt er vi
Fredningsafgørelse
Hvornår er ny præstebolig klar
Annes fremtid

Skærtorsdagsmåltidet startede med en lille gudstjeneste. Der var ca. 20 deltagere og
et udmærket forløb. Der overvejes et andet indhold fremover. Forespørge i andre
kirker, hvordan de tilrettelægger.
Der var en hel del børn til børnegudstjenesten medio april 2013.
Der er indgået materiale fra arkitekt Marxen vedr. tidsplanen for lokalplan og ny
præstebolig samt fredningsafgørelse.
Formanden oplæste skrivelse af 17.3.13 fra Fredningsnævnet til Randers Kommune,
hvoraf fremgår, at det alene er den på fredningskortet markerede del af matr.nr. 1a
Haslund By,Haslund, der er fredet, og at fredningen således ikke omfatter hele matrikel-
nummeret (Præstegårdshaven). Lokalplanen udarbejdes efter sommerferien 2013, og den
endelige byrådsgodkendelse finder sted den 16.12.13.
Den nye præstebolig er klar senest 1.1.2015. Der er møde den 16.5.13 med Randers
Kommune om den nye bolig. Formanden deltager i dette møde.

Randers Søndre Provsti har anmodet biskoppen over Århus Stift om en forlængelse af
Anne Hansons midlertidige ansættelse til 1.1.2015, hvilket blev tiltrådt enstemmigt
på nærværende rådsmøde.

Karl A. Johansen og Finn Sørensen vil foranstalte udarbejdelse af en folder på størrelse
med kirkebladet vedr. Haslund og Ølst Kirke.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren, herunder budget

J.P. gennemgik kvartalsrapport for 1. kvartal 2013.
Der indarbejdes i budget 2014 reparation af Haslund Kirkes tårn, vedligeholdelse i form
af malerarbejde m.v
Emnet ”Skattefri kørselsgodtgørelse” og derefter alm. fradrag i årsopgørelsen undersøges
nærmere af Kirsten Jørgensen ved SKAT, og J.P. forespørger hos revisoren om de nærmere
regler.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der forelå indbydelse til åbent hus i bispesædet den 21.5.13.
Anne Hanson har nu fået en arbejdsmobiltelefon, og fastnet nedlægges, men nummeret
kommer på mobiltelefonen.
Den tidligere drøftelse vedr. nadvervin er p.t. færdigdrøftet. Der fortsættes med alminde-
lig portvin og en saft.
Kirkens Korshær har i skrivelse forespurgt om tegning af fadderskab vedr. lokalt
arbejde. Der tegnes ikke et sådant fadderskab.
Skal vi foranstalte produktion af et godt sanghæfte til brug fx på vor sognetur? Tages op
til afgørelse senere.

Biskopperne har givet tilladelse til vielser uden for det kirkelige rum. Anne Hanson retter
henvendelse til biskoppen om de extra udgifter, der er forbundet hermed. Der er en prøve-
periode på 2 år.

Anne har fået en skrivelse fra formanden for Aflastnings- og Vågetjenesten i Randers,
v/ sognepræst Line Hage om tjenestens arbejde i menighedsplejeregi. Der forespørges
om økonomisk støtte. Tjenesten har indtil 31.12.12 været støttet fra Socialministeriet
med kr. 60.000 pr. år af de såkaldte PUF-midler.
Der har i et tidligere kirkeblad været en lille artikel om tjenestens arbejde. Der vil senere
på ny blive optaget en artikel i bladet, og der vil evt. blive brugt 2 kollekter til
formålet, bl.a. julekollekten.
Tjenesten kan sende en ansøgning i okt. måned 2013 om økonomisk støtte. Der vil så
blive set på budgetforløb og regnskab, om støttetilsagn vil kunne imødekommes.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktpersonen, Ansættelse af ny organist

Ellis oplyste, at der er indsendt ansøgning til Randers Kommune om på prøve at få anvist
en jobtræningsperson - 37 timer og 1 måned ad gangen. Jobcentret finder et match til ar-
bedet på Haslund Kirkegård – p.t. til forestående hækklipning. Gravermedhjælper Jette
er indforstået. Det er i kommunalt regi mht. forsikring.

Organist Tine Bang Sørensen kommer til møde med Ellis og Finn den 3.5.13. til ansættelse
evt. fra 1.6.13. Der skal udfærdiges en arbejdsbeskrivelse. Ellis har talt herom med per-
sonalekonsulent Poul Jørgen Dybdal. Beskrivelsen udfærdiges af Ellis og Finn til det
forestående møde med organisten. Der skal bl.a. indarbejdes vedr. Luciaoptog, så kirketsangeren-og organisten er sammen om denne opgave.


Pkt. 7 Orientering fra kirkeværgen

Intet nyt.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels - GSM-styring af varme i vore kirker

Der er midler til energitiltag. Der vil derfor blive ansøgt om støtte til ovennævnte styring.

Pkt. 9 Orientering angående aktivitetsudvalget

Sogneturen den 14.5.13 blev gennemgået. Der er tilmeldt ca. 60 personer. Afgang fra
Haslund kl. 10,30.
I forbindelse med bindeled til sognene fra FUSR´s side er Karin Christensen valgt fra
vor side. Elly Overgaard vil blive forespurgt af Finn om at deltage i møderne hos FUSR
sammen med Karin, da der gerne skal være 2 fra rådet. FUSR har nu sit eget budget.

Pkt.10 Lukket møde – Personaleforhold

Pkt.11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 28. maj 2013.