Mandag, 09 december 2019
28. maj 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, J.P. Christiansen og

Marianne Pedersen samt Niels Thomsen
Afbud: Henning Danielsen, Ellis Juul og Karin Christensen

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst

Sognetur
Spørgeskema
M.v.
Udstykning af præstegårdshaven – hvor langt er vi
Debatoplæg fra Ministeriet for ligestilling og kirke

Sogneturen gik godt, hvilket også fremgår af de besvarede spørgeskemaer, som også tilkende-
giver, at kirkebladet bliver godt modtaget og brugt., bl.a. den aftagelige side med gudstjenester
og arrangementer. Endvidere fremgik det af besvarelserne, at det er meget vigtigt, at det
årlige møde med menigheden bliver afholdt, så der bliver orienteret om det kirkelige
liv i sognene. Et sådant møde er lovpligtigt ifølge lov om menighedsråd.


Lokalplanen vedr. udstykningen, som behandles politisk lige efter sommerferien, hvorefter høring
kan finde sted. Efter gældende lovgivning vil der her og nu blive iværksat en arkæologisk undersøg-
else med søgegrøfter lavet af en rendegraver.

Debatoplæg om styringsstrukturen fra ministeriet ser sognepræsten på.

Jobtræningsperson, som beskrevet i sidste mødereferat, starter nu på Haslund Kirkegård. Personen
er landmandsuddannet. Ansættelsen sker for 1 måned ad gangen.

Karin Christensen bevilges efter eget ønske orlov. Stedfortræder Anne-Mette Kenley Lindorff
indtræder i menighedsrådet med 1. møde den 02.07.13.

Pkt. 4 Orientering fra kasserer, herunder budget.

J.P. Christiansen gennemgik bevillinger, herunder anlægsbevillinger.
Årsbudget 2014 blev gennemgået og godkendt.
Indsendelsesfristen er ændret til 1.juni.13. Budgettet indsendes nu med diverse underskrifter til prov-
stiet.


Pkt. 5 Orientering fra præsten. Ude-gudstjenesten.

Ude-gudstjenesten den 16.6.13 blev nøje gennemgået. Der foreligger en detaljeret TODO-liste.
Sidste gang deltog 38 personer i denne gudstjeneste.

Anne Hanson havde møde med vor nye organist Tine Bang Sørensen i dag den 28.5.13. Babysalme-
sang er OK fra Tines side – start sidste uge i aug. Der har også sammen med organisten og kirke-
sanger Knud Wieland været drøftet Lucia-optog, som i år skal finde sted i Ølst Kirke, hvor også generalprøven skal finde sted.
Der skal øves 2 gange i Haslund Kirke. Evt. befordringsproblem til Ølst Kirke kan klares med
Randers Taxa.


Julens gudstjenester afvikles som hidtil.

Kirkebladet skal distribueres 3 x årligt, hhv dec. - marts, april – august og september – november.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Ingen orientering, idet Ellis Juul var forhindret i at deltage i mødet.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværge

Intet nyt.

Pkt. 8 Orientering fra graver Niels

Niels forespurgte til jobbeskrivelse for graveren. Arbejdet er igangsat.

Pkt. 9 Orientering ang. aktivitetsudvalg

Der arbejdes med at arrangere foredrag, sangarrangement m.v.

Pkt. 10 Orientering fra Kirsten Jørgensen om skatteforhold

Der er iht gældende skattelovgivning mulighed for at tilskud til telefoni og IT kan udbetales med skattefrihed, såfremt rådsmedlemmet er ulønnet.i det frivillige job.

Pkt. 11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 2. juli. 2013. .