Torsdag, 12 december 2019
2. juli 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, J.P. Christiansen,

Niels Thomsen, Ellis Juul, Henning Danielsen og Anne-Mette Lindorff
Afbud: Marianne Pedersen og Anne Hanson

Referent: Bruno S.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst og
udstykning af præstegårdshaven. Hvor langt er vi.

På grund af indbrud i graverbygningen i Haslund er diverse nøglecylindre udskiftet. Der er nu
systemnøgler i både Haslund og Ølst. Der vil blive monteret bom og gitter vedrørende værkstedet
i Haslund. Indbruddet er politi- og forsikringsanmeldt.

Friluftsgudstjenesten forløb godt. Vejret var ikke det allerbedste. Der var ikke særlig stor deltagelse
-- ca. 25 - i gudstjenesten, hvorfor aktivitetsudvalget overvejer en ændring.

Der er indgået en anonym skrivelse vedrørende parkering på kirkens nordlige græsareal. Rådet agter
ikke at sætte skilt op om, at arealet er forbeholdt kirkens gæster.

Der er indgået skrivelse om en temadag den 29.8.13 på Diakonhøjskolen i Højbjerg. Emnet er
”De endnu levendes tab”. Indtil videre er Anne Hanson, Finn og Marie Sørensen tilmeldt.


Lokalplanen vedrørende udstykningen behandles politisk lige efter sommerferien. Der etableres en
bræmme på 5 meter ud til Amstrupgårdsvej.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Intet nyt.

Pkt. 5 Ingen orientering fra præsten. Er på ferie.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Jobtræningspersonen fungerer fint.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværge

Intet nyt.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels
Der er mistanke om olietanklæk i Ølst. Niels foranstalter, at der foretages en trykprøve.

Pkt. 9 Orientering angående aktivitetsudvalg

Der er for tiden ferie. Der blev oplyst, at der arbejdes på at få kirkebladet ud ultimo august.


Pkt. 10 Ny i menighedsrådet

Anne-Mette Lindorff er d.d. indtrådt i rådet som stedfortræder for Karin Christensen, som er be-
vilget orlov efter eget ønske. Anne-Mette indtræder i FUSR sammen med Elly Overgaard. Finn
overdrager materiale herom til Anne-Mette, som evt. tillige indtræder i aktivitetsudvalget på et
senere tidspunkt.

Pkt. 11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Pkt. 12 Lukket møde - Personaleforhold

Næste møde: Tirsdag den 27. august 2013. Kl. 19.00