Onsdag, 11 december 2019
27. august 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, J.P. Christiansen,

Ellis Juul, Henning Danielsen og Marianne Pedersen
Afbud: Niels Thomsen og Anne-Mette Lindorff

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst og
udstykning af præstegårdshaven. Hvor langt er vi?
Hvornår holder vi lovbefalet orienteringsmøde.
Anmodning om tilskud til rollespil på Fussingø.

Kirkebladet for sept., okt. og november 2013 er distribueret.

Lokalplanen er ved at være klar og skal forlægges for miljø- og teknik udvalg i Randers kommune videre til økonomiudvalget og til sidst skal det forelægges for byrådet, hvorefter det kommer ud til offentligt høring. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget ved årsskiftet, herefter kan udstykningen samt byggeri af ny præstebolig påbegyndes.

Det lovbefalede orienterende møde afholdes den 24.9.13.

Der blev bevilget tilskud på 6.500,00 kr. til rollespillet med konfirmander på Fussingø den
20.9.13.

Der forelå en invitation til budgetsamråd i provstiet den 3.9.13. Formand og kasserer deltager.

Endvidere invitation til møde i Hornbæk Sognegård den 1.10.13 om nye ideer, kirkeblade m.v.
Finn, Kirsten og Anne deltager.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Ved gennemgangen af regnskabet for år 2012, er der fra revisionen oplyst, at der alene kun må ydes
økonomisk støtte til formål i kirkeligt regi.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Anne Hanson omtalte de forestående arrangementer, herunder den fælles koncert den 3.10.13 i
Kristrup, foredrag i Haslund den 24.10.13, aftengudstjeneste i Haslund den 11.10.13,
Alle Helgens gudstjenesten den 3.11.13 i Haslund og Ølst Kirker, samt den særlige gudstjeneste
lørdag den 9.11.13 i Haslund – en gudstjeneste for børn og dukker.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Ellis oplyste, at jobtræningspersonen (Ebbe) nu er holdt arbejdsmæssigt på Haslund Kirkegård.
Samarbejdet med gravermedhjælper Jette har fungeret godt.

Der er udfærdiget funktionsbeskrivelser for graver og gravermedhjælper. Jette ”vinterfyres” ca.
pr. 1.12.13, og starter igen ca. 1.3.14.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværge

Intet nyt.

Pkt. 8 Orientering fra graver Niels

Niels havde meldt afbud. Der blev oplyst, at olietanken i Ølst er blevet trykprøvet og fandtes helt i orden

Pkt. 9 Orientering angående aktivitetsudvalg

Der arbejdes med diverse arrangementer.

Pkt. 10 Eventuelt

Der blev kort orienteret om det offentlige møde i provsti-regi i Kristrup Sognegård den 13.8.13.
Provsten redegjorde om provstiudvalgets virksomhed. Der var bl.a. tillige opstilling til det
nye provstiudvalg.

Næste møde: Tirsdag den 24. sept. 2013