Mandag, 09 december 2019
24. sept. 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, Niels Thomsen
Ellis Juul, Henning Danielsen, Marianne Pedersen og Anne-Mette Lindorff
Afbud: Anne Hanson og J.P. Christiansen

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Valg af ny underskriftberettiget
Anne-Mette Lindorff blev valgt.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst og
ny præstebolig

Der vil ikke blive indrettet officielt præstekontor for præsten i den nye præstebolig.
Præstekontoret bliver i den gamle præstegård. Der er i den anledning iværksat modernisering af
nuværende præstekontor. Når præstegården bliver solgt, indrettes præstekontor i den nye sognegård.
Ovennævnte blev forelagt menighedsrådet til diskussion og blev enstemmigt vedtaget.
Vaskemaskinen står også for en udskiftning.

Pkt. 5 Orientering fra kassereren – ved formanden pga kassererens fravær
Budget 2014
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2012

Der er i budget 2014 afsat 150.000 kr til fugning af Haslund Kirkes tårn. Haslund Kirke-
gårds hækplanter skal fornyes. Der er afsat som en start 50.000 kr. Endvidere 2 x 20.000 kr
til maling af graverbygningerne i Haslund og Ølst. Rådet godkendte budgettet.

Der fremgik af revisionsprotokollatet, at bilag til regnskabsinstruks skal udfyldes og op-
dateres af menighedsrådet, hvilket blev taget til efterretning. Emnet behandles på næste råds-
møde, hvorefter dokumentet sendes til provstiet.

Pkt. 6 Orientering fra præsten – fraværende

Anne Hanson havde inden mødet anmodet om, at der blev behandlet, hvor næste sognetur
skal gå hen. Der tænkes på forslag herom.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der vil for de ansatte blive draget omsorg omkring indberetning af feriegodtgørelse vedr. eget
bidrag til pensionen for perioden 2002 – 2005.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværge

Intet nyt.


Pkt. 9 Orientering ved graver Niels

Forslag til fremme af samarbejdet ansatte og menighedsråd imellem tages op på næste møde.

Da det store lindetræ er farlig at gå under grundet nedfaldne store grene, vil det blive fældet
snarest muligt.


Pkt. 10 Orientering angående aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget arbejder med diverse fremtidige arrangementer.

Pkt. 11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 29. oktober 2013