Mandag, 09 december 2019
29. oktober 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, Marie Andersen, Anne Hanson,
Ellis Juul, Henning Danielsen og J.P. Christiansen.
Afbud: Marianne Pedersen, Niels Thomsen og Anne-Mette Kenley Lindorff

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Valg af ny underskriftberettiget
Marie Andersen blev valgt – Se nedenfor under pkt. 4.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder evaluering af arrangementer siden sidst,
præstebolig, vandproblemer i præstegården, lokalplan for præstegårdshaven.
Anne-Mette Kenley Lindorff har søgt om orlov.
Stedfortræder for Anne-Mette?
M.v.

Kirkesyn – synsforretning – i Ølst- og Haslund kirke og kirkegård fandt sted den 27.9.13.
Diverse mangler og frist for udførelsen blev gennemgået.

Koncerten med foredraget: ”Stedet hvor solen står op” i Kristrup Kirke/Sognegård
den 3.10.13 faldt fint ud.

Foredraget ”Seks år blandt Rumæniens fattigste” i Haslund Præstegård den 24.10.13 blev
virkelig godt og levende fortalt.

Stille aftengudstjeneste med musik i Haslund Kirke var en dejlig oplevelse, og vil næste
gang finde sted en torsdag med henblik på at se en eventuel forøgelse af antal kirkegængere.
Det bliver den 13.3.14.

Det skal undersøges, hvorvidt en leasing-aftale vedr. kopimaskine til kontoret for præsten,
personale og menighedsråd, er en fornuftig økonomisk løsning, tages op på næste rådsmøde.

Da der har været problemer med vand fra utæt tag, iværksættes der en løsning gående ud
på følgende:

Behandle alle tagene på præstegården og graverbygning mod alger, mos og lav.
Udføres inden for en uge.
Reparation af taget, hvor vandet kommer ind.
Når al vækst på tagene er død, skrabes tagene rene
Der tages herefter stilling til, om yderligere tiltag er nødvendig.

Der foreligger nu et af byrådet vedtaget forslag til lokalplan 597, som er gået i høring til
eventuelle indsigelser eller ændringsforslag. Fristen for indsigelser udløber den 4.12.13.

Rådsmedlem Anne-Mette K. Lindorff blev efter eget ønske bevilget orlov.

Det blev godkendt, at Marie Andersen (Kirkeværge i Ølst) indtræder som nyt medlem af
menighedsrådet.


Pkt. 5 Orientering fra kassereren

Kvartalsrapport pr. 30.9.13 blev fremlagt af kassereren og godkendt.

Pkt. 6 Orientering fra præsten

• Oplæg til ny styringsstruktur
• Fælles visions- og målsætningsdrøftelse – en tydeligere profil
• Forslag til fælles aktiviteter med Vorup og Kristrup
• Julehjælp eller andet diakoniprojekt.

De 2 første punkter udsættes til næste rådsmøde.

Der er igangsat et samarbejde med organisten i Vorup om korsang.

Kollektindsamling til Aflastnings- og vågetjenesten i Randers finder sted for perioden
september – december 2013, hvorefter indsamlingen for perioden januar – marts 2014
går til Den blå paraply i Randers

Anne Hanson oplyste, at hun har talt med organist Bodil Marie Jørgensen, som spiller det
meste af den nærmeste fremtid, idet organist Tine Bang Sørensen har fået embede i sin
”hjemkirke”, og derfor har opsagt sin stilling med udgangen af november 2013.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
Organist hvad nu?

Ellis Juul har talt med personalekonsulent Poul Jørgen Dybdal. Organiststillingen skal
opslås, da Tine har været ansat i mere end 3 måneder.
Der vil blive annonceret i Job net og Din Avis med henblik på en ansættelse fra 1.2.14.
Der skal forinden være prøvespil. Ansøgningsfrist 25.11.13.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværge
Studietur til Gjesing Kirkegård

Udsættes til næste møde.

Pkt. 9 Orientering fra graver Niels

Ikke til stede.

Pkt. 10 Orientering angående aktivitetsudvalg.

Udsættes til næste møde,

Pkt. 11 Lukket møde personaleorienteret


Pkt. 12 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 26. november 2013, kl 19.00 i Haslund Præstegård