Mandag, 09 december 2019
26. november 2013

Deltagere: Finn Sørensen, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, Marie Andersen, Anne Hanson,

Ellis Juul, Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Marianne Pedersen og Niels Thomsen
Afbud: Ingen fraværende.

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Orientering ang. aktivitetsudvalg

I den fælles idé-bank er aftalt, at Manu Sareen gæster os til efteråret, og forinden i maj
en koncert i Johanneskirken, hvor der vil blive en entré-betaling på 50 kr (?).

Vi vil som et forsøg i en periode på 1 år udsende vort kirkeblad til personer uden for sognet,
såfremt det måtte ønskes.

Alt er klar til ”Vi synger julen ind” den 3.12.13.
Den pr. 27.11.13 reviderede TODO-liste blev gennemgået, herunder arrangementet efter nytårs- gudstjenesten.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren
Forelæggelse af revisionsprotokollatet af 19.11.13

Protokollatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Organist Tine Bang Sørensen fik i afskedsgave et par fagbøger. Der var en god stemning ved
børnegudstjenesten den 9.11.13. 25 børn med forældre deltog.
Anne H. oplyste, at det er vigtigt omkring information vedr. arrangementer . Facebook kan
benyttes. Præstekontoret i den gamle præstegård er færdigindrettet. Det lille lokale ved siden af konfirmandstuen vil af Anne H.kunne bruges som et supplement. Marie kom med et forslag om
en spændende udsmykning af disse lokaler. Der arbejdes videre med forslaget.

Der blev aftalt en kursusdag den 22.2.14 kl.10-16 vedr. drøftelse af visioner og målsætning. Der
bør en fremmed person på banen til at skabe input m.v. Der skal bl.a. drøftes, hvad vi vil med
kirken.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Drøftelse på lukket møde – punkt 10.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværge - Haslund
Studietur til Gjesing Kirkegård

Der er på budget 2014 afsat 50.000 kr som en opstart til udskiftning af hække. Der vil ved denne
lejlighed blive en ændring ved indgangen til gravstederne, så der bliver en åben ”front” med
brosten. Der arbejdes videre med emnet efter det visuelle syn på Gjesing Kirkegård. Graveren,
gravermedhjælperen og kirkeværgen skal bl.a. se på en stillingtagen til naturgranittens farve, og
forelægge det for det samlede menighedsråd ved næste møde til godkendelse.

Pkt. 7a Orientering fra kirkeværge – Ølst

Kirkeværgen oplyste, at brudetæppet i Ølst er i stykker. Der undersøges med hensyn til reparation.
Pkt. 8 Orientering ved graver Niels

Intet nyt.

Pkt. 9 Orientering fra formanden, herunder
Evaluering af arrangementer siden sidst
Kopimaskine
Julegaver til personale.

Tagene på præstegården og graverbygningen vil blive afrenset tilligemed tagrenderne, som derpå i-
lægges en tagrenderenser (Børste). Der er blevet lukket ved nogle utætte tagplader.
Elvarmeanlægget i Haslund Kirke står for en udskiftning her i dec.

Det blev vedtaget, at der leases en kopimaskine pr. 1.1.14.
Ligeledes vedtaget, at der gives julegaver til personalet.
Der er bl.a. igangsat en form for ”lukken af” til l.sal i præstegården. Forventes færdig inden jul.

Tegninger til ny præstebolig blev gennemgået. Der skal ikke være præstekontor i den nye bolig,
men i den gamle præstegård og senere i graverbygningen, såfremt den gamle præstegård bliver solgt.
Graverbygningen vil i så fald skulle bygges om.

Der var ikke tilfredshed med det fremlagte skitseforslag, hvilket derfor blev kasseret af menighedsrådet.
Arbejdet hos arkitekten sættes i bero. Byggeudvalget vil snarest komme med et oplæg.
Der er aftalt møde i byggeudvalget - 4.12.13.

Pkt. 10 Lukket møde


Pkt. 11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 7.1.14.