Mandag, 09 december 2019
7. januar 2014

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Ellis Juul,

Kirsten Jørgensen, Marie Andersen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Afbud: Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Valg af formand
Formand Finn S. og næstformand Henning D. blev genvalgt ved hemmelig afstem-
ning med 8 stemmer på hver person. Der var genvalg på alle øvrige poster.

Pkt. 4 Orientering angående aktivitetsudvalg
Sogneturen den 8.5.14 går til Den gamle by. Der er flere muligheder på stedet:
En generel rundvisning, 70´er-huset, miljøudstilling og 70´er-aktiviteten. Kaffen
indtages på Sjette Frederiks Kro.

Der kommer bekendtgørelse i Din Avis om sangaftenen den 23.1.14 i præstegården.

TODO-listen blev gennemgået.

Pkt. 5 Orientering fra kassereren

Forsikringserstatningen er endnu ikke indgået i regnskabet vedr. det stedfundne indbrud
i graverbygningen, og der er ikke budgetteret med div. nødvendige udgifter vedr. den
gamle præstegård, hvorfor der er et underskud i regnskabet.

Pkt. 6 Orientering fra præsten

I fællesaktivitetsudvalget har der været drøftet muligheden for en koncert her i foråret.
Den forsøges afviklet i efteråret. Der arbejdes i øvrigt med andre emner, eksempelvis en
gospelkoncert.

Den i referatet den 26.11.13 omtalte kursusdag den 22.2.14 for menighedsrådet vedr. inspiration omkring visioner og målsætning, bliver flyttet til en lørdag i foråret. Der skal
bl.a. drøftes, hvad vi vil med kirken.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Færdigudarbejdet ansættelseskontrakt er på vej vedr. vor nye organist Bodil Marie Ester.


Kasserer J.P. Christiansen forlod efter aftale mødet af arbejdsmæssige årsager.
Pkt. 8 Orientering fra kirkeværgerne

Marie Andersen (Ølst) bragte på banen opmaling af gamle gravsten – en gravsten i Ølst
og tre i Haslund. Der ses på emnet ved 2014-provstesynet, der finder sted i september.
Marie indhenter et uforbindende tilbud.

Pkt. 9 Orientering ved graver Niels

Ikke til stede.

Pkt. 10 Orientering fra formanden, herunder

Evaluering af arrangementer siden sidst
Kopimaskine
Præstegården

”Syng julen ind” med Hadsten blandede kor var som sædvanlig en god oplevelse.

Kopimaskine, der placeres i den gamle præstegård, er tæt på ibrugtagning.

Via Randers Kommune (Forløbskoordinator) er Niklas startet som praktikant vedr.
diverse arbejdsopgaver i præstegården.

Der afholdes her i januar møde med 2 arkitektfirmaer i byggeudvalget vedr. ny
præstebolig.

Pkt. 11 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 25. februar 2014