Mandag, 09 december 2019
25. februar 2014

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Ellis Juul,

Kirsten Jørgensen, Marie Andersen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard
samt Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2
Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3
Orientering fra formanden, herunder
Orientering om lokalplanen
Køreplan for udstykning og ny præstebolig
Sogneindsamling
Brudetæppe Ølst Kirke
Gavekasse
Omfugning af tårn Haslund Kirke
Med videre (TODO-liste)

Lokalplan nr. 597 er endeligt godkendt i byrådets møde den 17.2.14.

Der er 2 arkitektfirmaer på sagen. Firmaernes skitser til ny præstebolig blev forelagt.
Et samlet menighedsråd valgte forslaget fra Smærup og Wessman A/S.
Arkitektfirmaets forslag blev nøje gennemgået. Der er bl.a. taget højde for ønske fra
rådets side vedr. byggeri i 1½ etage. Studereværelset bliver lydisoleret. Taget bliver
rød tegl.
Forslaget skal til godkendelse i stiftet via provstiet.
Arkitektfirmaets forslag til sagsforløb og totalrådgivning blev gennemgået.
Menighedsrådet er på banen i forbindelse med entreprenørvalg og licitationen.

Rådet deltager i Sogneindsamlingen den 9.3.14 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Der er indhentet et overslag over reparation og konservering af Brudetæppet i Ølst
Kirke. Brudetæppet blev syet som et altertæppe af egnens damer i 1942/43. Emnet
tages op til næste provstesyn med henblik på at få udgiften optaget i budgettet.

Haslund Kirkes klokketårn skal fuges om i år. Der indhentes 2 tilbud.

I forbindelse med diverse arrangementer skal repeteres, at de personer, som er sat på en
opgave, selv skal finde en stedfortræder, såfremt man er forhindret. Aktivitetsudvalget
skal orienteres herom.
Niels Thomsen/Jette Mørk sørger for borddækning – Duge, service m.v. og klargøring
af kaffebrygning forud for planlagte arrangementer.

Pkt. 6
Orientering angående aktivitetsudvalget, da Marianne P. ville forlade mødet her-
efter af arbejdsmæssige årsager.

Tilrettelæggelse af sogneturen den 8.5.14 blev drøftet. Deltagerudgift 100 kr.
Anne Hanson omtalte fremtidige aktiviteter, herunder en gospelkoncert i Haslund Kirke
den 24.4.14. Koncerten er fælles med Vorup og Kristrup. Der er gratis entré.

Pkt. 4
Orientering fra kassereren – Afslutning af forsikringssagen.

Årsregnskabet kommer på plads 26.2.14.
Der er indgået ca. 82.000 kr i tyveriforsikringserstatning. Der har været et pengeforbrug
i den gamle præstegård til istandsættelse, idet den indtil videre skal fungere som præste-
kontor.
Budgettet var nedskrevet på grund af eventuelt salg af bygningen.

Pkt. 5
Orientering fra præsten

Der var en drøftelse af ophavsretligt materiale. Betaling skal ikke finde sted, når materi-
alet ikke benyttes offentligt.

Endvidere drøftelse vedr. førstehjælpsudstyr, herunder hjertestarter. Finn indsender en
ansøgning til TrygFonden om hjertestarter ved vore 2 kirker. TrygFonden stiller disse
hjertestartere til rådighed uden udgift for os – blot skal vi vedligeholde dem.

Pkt. 7
Orientering fra kirkeværge - Nye hække på Haslund Kirkegård.

Der er i indeværende år afsat 50.000 kr i budgettet, hvorfor der startes op med en fornyelse
i et område på kirkegården, hvilket blev godkendt. Selve nyplantningen finder først sted til
efteråret. Der opsættes et orienterende skilt om arbejdets forløb.

Pkt. 8
Orientering ved graver Niels

Oliefyringsanlægget i Ølst Kirke har fået monteret en ny ventil. Der er alligevel vandtab.
Der arbejdes med sagen. Ligeledes arbejdes der i Haslund Kirke med varmeanlægget, som
ikke p.t. fungerer optimalt.

Graveren/medhjælperen er vedr. arbejdet i Haslund tildelt 200 timer årligt til præstegården
og haven. Ordningen fortsætter indtil videre i forbindelse med den kommende nye p-plads
og vedligeholdelse af en 5 meter bræmme ud til Amstrupgårdsvej. Der skal sættes penge af
til vedligeholdelse af bl.a. stendiger og oprydning i området. Der ses på det ved næste syn.

Der skal indkøbes 2 nye PC´ere til graveren og kassereren.


Pkt. 9
Orientering fra kontaktperson. Lukket møde.

Pkt.10 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 25. marts 2014.