Mandag, 09 december 2019
25. marts 2014

Deltagere: Finn Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul,

Marie Andersen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Kirsten Jørgensen og Niels Thomsen samt Henning Danielsen.

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder

Orientering om vores nye præstebolig og udstykningen

Sogneindsamling – orientering her fra

Om fugning af tårn Haslund Kirke

MV

Finn fortalte om mødet den 12.3.14 i byggeudvalget med deltagelse af provsten og

Poul Nielsen fra provstiet samt det valgte arkitektfa. Smærup og Wessman A/S.

Byggesagen blev hurtigt sendt til præstegårdskonsulent Mogens Svenning, som har

godkendt projektet med nogle få ændringsforslag. Påny møde den 25.3.14 i bygge-
udvalget med deltagelse af arkitekt Wessman og ingeniør Krag fra Reeholm & Bre-
dal A/S. Der bliver ophængt tegningsmateriale i vore 2 våbenhuse. De i lokalplanen

omtalte 2 ahorntræer bliver mærket, så de ikke lider overlast.

Der bliver etableret særskilt indkørsel til parkeringspladsen, idet grundejerforeningen,

der skal etableres, skal stå for vedligeholdelse m.v. af bl.a. vejanlægget i udstykningen.

Det arkæologiske arbejde igangsættes i løbet af 14 dage.

Sogneindsamlingen til fordel for folkekirkens nødhjælp gav 4.427 kr. her i sognene.

Fugningen af tårnet igangsættes snarest.

Der er provstesyn her i april/maj. Bl.a. Brudetæppet ”tages med” til provstesynet.

TrygFonden er ansøgt om tildeling af hjertestarter ved vore 2 kirker.

Der vil blive ansøgt om fondspenge til udvidelse af orglet i Haslund med de manglende

stemmer.

Der er p.t. tilmeldt 51 til deltagelse i sogneturen.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Årsregnskab 2013 til godkendelse

Der er underskud på driften, men overskud på anlægssiden. Tyveriforsikringserstatningen

på knap 82.000 kr er indgået i starten af 2014. Endvidere har der ikke været budgetteret

med udgifter vedr. den gamle præstegård, da det har været den oprindelige plan, at den

skulle afhændes. Budgettet er således for skrabet, hvorfor der er et ønske om at få budget-
tet hævet.

Årsregnskabet for Haslund-Ølst menighedsråd i Randers Søndre provsti blev

godkendt på rådsmødet. Myndighedskode 8135. CVR.nr. 31913942.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

På grund af den nye skolereform kan der muligvis komme ændringer vedr. timerne

omkring konfirmationsforberedelsen. Der er aftalt møde Anne Hanson, Thomas Bau og

skolelederen på Søndermarkskolen imellem.

Anne Hanson omtalte kommende arrangementer, bl.a. gospelkoncerten i Haslund Kirke.

Koncerten er et fællesarrangement med Vorup og Kristrup.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson. Lukket møde.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

Den 5.5.14 går anlægsgartneren i gang med 1. segment vedr. hækudskiftningen m.v. på

Haslund Kirkegård. Der opsættes et orienterende skilt om arbejdets forløb.

Der er som noget nyt startet op med et berammet kontaktmøde med deltagelse af graver,

gravermedhjælper, kontaktperson og rådets 2 kirkeværger med henblik på drøftelser

omkring kirkegårdene, ferieplanlægning m.v.. Næste møde inden sommerferien og et møde

inden september måned.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels

Graveren deltog ikke i mødet.

Pkt. 9 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 29. april 2014