Onsdag, 11 december 2019
29. april 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Marie Andersen,

Kirsten Jørgensen, Henning Danielsen, Niels Thomsen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Marianne Pedersen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra fomanden, herunder
Kort orientering om præsteboligen
Sognetur
Brev fra naboer til præstegårdshaven
Provstesyn
Grøn kirke på Samsø
Betænkning 1544 om folkekirkens styre. En sag på 448 sider.

Taget på den gamle præstegård er afrenset for alger, og tagrenderne er ilagt en
tagrenderenser (Børste).

De arkæologiske undersøgelser i præstegårdshaven er afsluttet. Anlægsarbejdet
kan igangsættes. Menighedsrådet har aftalt med museet, at når vi graver ud
til den nye vej ned gennem den nye udstykning, kontaktes de.

Der er i begge våbenhuse ophængt ny tegning, der viser den fremtidige præstebolig.

Sognetur-arrangementet 8.5.14 er på plads. Der er fuld tilmelding med 55 personer.

Der foreligger brev fra naboer til præstegårdshaven vedr. det eksisterende hegn nabo-
erne og præstegårdshaven imellem. Der er ønske om, at det eksisterende hegn bliver
stående, og er det nye skel fremover. Det blev besluttet, at emnet går til udtalelse
hos landinspektør og arkitekt, men ellers er menighedsrådet positivt indstillet
over forslaget. Eventuelle omkostninger ved at ændre skellet afholdes af de
berørte parter.

Klausulen vedr. det på oversigtskortet i den godkendte lokalplan anførte beskyttede dige, i den sydlige del af haven mod parcellerne 18i og 18h, ønskes fjernet, da diget
med stensætningen ikke findes mere. Arkitekten retter henvendelse til Randers Kom-
mune herom.

Der er provstesyn den 7.5.14. Diverse ønsker fra rådets side vil kunne fremsættes.


Ønsker om hjertestarter ved vore 2 kirker: Svar fra TrygFonden kan forventes til efteråret.

Der er studietur til Samsø den 20.6.14 med Grøn Kirke. Tilmelding senest 5.6.14.

Orglet i Haslund Kirke skal stemmes, og der skal opsættes 2 nye spejle.

Betænkningen om folkekirkens styre: Menighedsrådene menes at få mere bestemmelse.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

J.P. Christiansen udfærdiger et budgetforslag efter provstesynet. De nuværende budgettal
stammer tilbage fra sammenlægningen af de 2 menighedsråd (Haslund og Ølst). Forslaget,
som nu indsendes inden 18.5.14, vil have udgangspunkt i 2013-udgifterne.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der vil blive arrangeret maleriudstilling i den gamle præstegård i sept. 2014.

Skærtorsdagsgudstjeneste vil fortsætte som i 2014 afviklet, og Allehelgens gudstjeneste
bliver som i 2013.

Der bliver arrangeret en kursusdag den 13.9.14 for menighedsrådet vedr. inspiration om-
kring visioner og målsætning.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson
Aftale om hvordan vi løser gravernes ferieafløsning

I møde med graver, gravermedhjælper, rådsformand og kontaktperson er aftalt, at graver
og gravermedhjælper afløser hinanden, og at der efter behov indkaldes en afløser.
Der opsættes et skilt, så man kan se, hvem graveren er i de enkelte uger.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

Det tidligere omtalte omkring brudetæppet i Ølst forelægges ved provstesynet. Der er
indhentet overslag over reparation og konservering vedr. det fine brudetæppe.

Pkt. 8 Orientering ved graver Niels

Kirken i Haslund kan ikke varmes ordentligt op om vinteren. Rådsformanden drager om-
sorg for at få en uvildig person til at undersøge årsagen her til.

Pkt. 9 Eventuelt
Ikke noget under dette punkt


Næste møde: Tirsdag den 27. maj 2014