Mandag, 09 december 2019
27. maj 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Marie Andersen,

Kirsten Jørgensen, Henning Danielsen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
Kort orientering om præsteboligen
Provstesyn
Grøn kirke på Samsø
TODO-listen - Udegudstjenesten på Brusgård

Prisindhentning vedr. ny præstebolig finder sted medio juni 2014, hvorefter licitation
kan afholdes.

Provstesynet i Ølst: Der skal bl.a. ændres vedrørende adgangsforholdene til toilet for gangbesværede, og der såes græs på tomme gravsteder i stedet for ral. Graverne udfø-
rer dette arbejde, når der er tid til det.

Provstesynet i Haslund: Etablering af faldsikring i klokketårnet, og gangbro hen over
skibet.

Der er studietur til Samsø med grøn kirke 20.6.14. Tilmelding senest 15.6.14.

Udegudstjenesten på Brusgård den 22.6.14 blev gennemgået, og der blev udarbejdet en
tilrettet TODO-liste.

Der isættes en net-dør op til tårnet i Haslund, for at minimere, at utøj kommer ind i
kirken. Finn A. Sørensen drager omsorg for dette.

Der er via provstiet koblet en ekstern konsulent på sagen vedr. varmeanlægget i Haslund
Kirke.


Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Budgettet for 2015 er sendt til rådsmedlemmerne og videreekspederet til provstiet.


Pkt. 5 Orientering fra præsten

Anne Hanson oplyste, at der mangler aktører til rollespillet med konfirmander på
Fussingø den 26.9.14.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Ellis oplyste, at der 2.6.14 skal afholdes møde med Randers Kommunes jobcenter om
en persons jobtræning – medhjælp på Haslund Kirkegård i en måned - med
igangsættelse 10.6.14.

Der er samtidig et forslag fra jobcentret om besøg af en konsulent vedr. indgåelse af
en partneraftale, hvilket overvejes. Arbejdsopgaver kan findes – evt. ad hoc-hjælp

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

Marie Andersen talte om reparation og konservering af brudetæppet i Ølst Kirke.
Tæppet blev i sin tid af damer i sognet syet som et altertæppe. Det har en væsentlig
historisk værdi. Der overvejes en fondsansøgning vedr. midler til at klare økonomien.

Pkt. 8 Eventuelt
Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 24. juni 2014