Onsdag, 11 december 2019
26. august 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, 

Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen og Bruno Søndergaard.

Fraværende med afbud: Henning Danielsen, Niels Thomsen og Marie Andersen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.
Der blev herunder besluttet, at der ikke opsættes yderligere en informations-
tavle ved Haslund Klostervej.
Det i referatet omtalte vedr. en ny platform – Kirke-Web – overvejes fortsat.


Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
Kort orientering om præsteboligen og haven
Kort orientering om aktiviteter omkring vore kirker

Finn Sørensen og vor landmåler har besøgt naboerne til præstegårdshaven. Skellet naboerne
og de kirkelige jorder imellem er 40 cm fra det for år tilbage af menighedsrådet opsatte
hegn. Hegnet bliver stående, og der er således en ”strimmel ” jord på de anførte 40 cm
på ydersiden af hegnet.

Den fremtidige vej ned gennem den nuværende præstegårdshave vil skulle vedligeholdes
af den nye grundejerforening, som lovgivningsmæssigt skal oprettes til de 4 grunde.

Støbning af den nye præstebolig påbegyndes 8.9.14. Kloakering og byggemodning af de
4 grunde er i fuld gang. Der vil blive opsat et adgang forbudt-skilt til byggepladsen.
Skiltet opsættes for at menighedsrådet ikke kan drages til ansvar for ulykker på pladsen.

Det blev vedtaget, at kirkeværgerne i samarbejde med de 2 gravere laver en manual, der er
klar til næste menighedsrådsmøde, således at udenforstående kan udføre opgaven ved
kirkelige handlinger. Alle kontakter i de 2 våbenhuse skal være tydelig mærket med
funktion.

Varmeanlægs-manual udfærdiges, når der har været en ekspert på opgaven.
Erfaring fra andre kirker vil snarest blive indhentet, og leverandørerne (Installatørerne)
må formodes at have noget brugbart materiale.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Intet nyt at berette.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der går p.t. ca. 8 kommende konfirmander til undervisning. Her i efteråret vil der uanset
den vedtagne skolereform være morgentimer i kristendom.

Anne Hanson deltager i uge 37 i et kursus for arresthuspræster.

Der efterlyses aktører til det historiske rollespil for alle konfirmander i Randers Søndre
provsti. Det foregår ved Fussingø Slot den 26.9.14 fra kl. 8 – 16.

Der afvikles et seminar for menighedsrådet den 13.9.14 i Haslund Gl. Præstegård.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Der blev oplyst, at der snarest skal finde en samtale sted med en jobtræningsperson, som
vil kunne ansættes som medhjælp i en måned på Haslund Kirkegård.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

Intet nyt at berette.

Pkt. 8 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 7. oktober 2014