Onsdag, 11 december 2019
7. oktober 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Niels Thomsen, 

Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen, Bruno Søndergaard, Henning Danielsen og
Marie Andersen.

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
• Orientering om præsteboligen og haven
• Orientering om aktiviteter omkring vore kirker
• Forlængelse af præstens ansættelse
• Kirkeblad
• M.v.

Det går fint med byggeriet af den nye præstebolig. Der forventes rejsegilde ult. nov.
Der opsættes en byggetavle med blandt andet firmaernes CVR-numre.
Området omkring graverhuset er frilagt, idet et antal træer m.v. er fældet. Krat og
mindre træer er knust på stedet.Der vil blive sået græs til foråret i det store frilagte areal.
Fugning af Haslund Kirkes klokketårn og reparation af sokkel vil finde sted i foråret 2015.
Der vil specielt på kirkegården i Ølst blive fjernet ral på de tomme gravsteder, hvorefter
der såes græs. En del tomme gravsteder i Haslund vil blive beplantet med planter og
blomster.
Der strammes op med hensyn til distributionen af kirkebladet.

Anne Hanson blev bedt om kortvarigt at forlade mødet.


Pkt. 4 Orientering fra kassereren
Godkendelse af revisionsprotokollen

Revisionsprotokollatet af 18. aug. 2014 godkendtes på rådsmødet den 7. okt. 2014.
Budgettet for 2015 er faldet på plads med en justering i forhold til bl.a. de faktiske
kendsgerninger vedr. den gamle præstegård, som ikke er udgiftsfri. Der er bl.a. sat penge af
til en handicaprampe i Ølst og faldsikringsforanstaltning i Haslund Kirkes tårn.
Der blev aftalt, at formanden for menighedsrådet rekvirerer arbejdstilsynet til en drøftelse af,
hvordan det skal løses vedr. faldsikringen.


Pkt. 5 Orientering fra præsten
Diakoni (Folkekirkens sociale ansvar) i Haslund-Ølst
Sogneeftermiddag med folkekirkens sociale ansvar
Besøgstjenesten, evt. i samarbejde med Kristrup, hvor
Oluf Therkildsen er koordinator
Indsamlingsprojekter
Julehjælp
Åbent hus i den nye præstebolig
Aktivitetsudvalg

Besøgstjeneste kobles i et forsøg på tjenesten i Kristrup. Emnet beskrives i kirkebladet.
Den første sogneeftermiddag vil finde sted den 11. dec. 2014 kl. 14-17. Der fremstilles
konfekt til de indsatte i Randers Arresthus. Der er 43 indsatte. Tilmelding i kirkebladet.
Ideer til indsamlinger tages op i aktivitetsudvalget.
Det skal undersøges, hvordan andre mindre sogne tackler julehjælpsemnet.
Der overvejes åbent hus-arrangement i febr. 2015 vedr. den nye præstebolig, som forven-
tes indflyttet i marts 2015.
Der indkøbes en stak puder – 40 x 40 – til bænkene i begge kirker.

J.P. Christiansen forlod efter aftale mødet.

Orientering om kommende arrangementer fandt herefter sted.

Pkt. 5a Orientering ved graveren

Graver Niels Thomsen orienterede om, at der i begge graverhuses kontor forefindes
manualer. Fremover forefindes disse manualer i de 2 kirkers våbenhuse. Vi mangler
stadig manualer vedr. varmestyring. Vi får her hjælp fra energistyrelsen.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Der skal på ny kontakt til det kommunale jobcenter vedr. en jobtræningsperson.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

Intet nyt at berette.

Pkt. 8 Eventuelt.

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 28. okt. 2014