Onsdag, 11 december 2019
28. oktober 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Marie Andersen 

Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen og Bruno Søndergaard.

Fraværende med afbud: Henning Danielsen og Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
• Orientering om præsteboligen og haven
• Orientering om aktiviteter omkring vore kirker
• Ansøgning om støtte
• M.v.

Det går fint med byggeriet af den nye præstebolig. Der forventes snarligt rejsegilde.

Der forelå en ansøgning om økonomisk støtte fra Aflastnings- og Vågetjenesten i Randers.
Der var på mødet enighed om at give et tilsagn herom på 2.000 kr.

Der opslåes 4.11.14 en præstestilling – konstitution i et barselvikariat – i Haslund-Ølst
pastorat fra den 19.1.15 til den 11.5.15 med mulighed for forlængelse.

Kirkens Forum afholder den 12. - 13.11.14 en fagmesse i Fredericia. Deltagelse?

Der er indgået tilbud om abonnement på Kroghs retsregler. Retsreglerne findes også
andetsteds, hvorfor tilbuddet ikke imødekommes.

Efter gældende regler er formandshvervet og næstformandshvervet samt alle
enkeltmandsposter på valg ved næste rådsmøde.

Der har været en henvendelse fra Kirkefondet vedr.åbne vejkirker. Det blev besluttet, at
vi ikke ”åbner”. Såfremt der er ønsker desangående, kan graveren/gravermedhjælperen
kontaktes.

Der er landet over i marts 2015 sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi melder fra i
år.

Der kører p.t. (I 10 måneder) i Haslund og Ølst en datalogger vedr. varmeanlæggene.
Varmestyringen skal herefter på plads.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren
Intet nyt at berette.
Pkt. 5 Orientering fra præsten

På næste møde skal drøftes, hvorvidt bønnerne til kirkekaffen skal være Fairtrade- mærket – dvs økologisk forsvarligt produceret.

Der arbejdes seriøst med sogneeftermiddagen den 11.12.14 (Kl. 14-17), hvor der skal
produceres julekonfekt til de i Randers Arresthus indsatte.

Ifm ”Vi synger julen ind ” med Hadsten blandede kor den 2.12.14 efterlyses læsere til
”De ni læsninger”. Anne Hanson kan kontaktes herom.

I uge 46 skal Anne Hanson på kursus. Præsterne i Vorup træder til.

Kollekten i dec. går til Kirkens Korshær.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson

Den 30.10.14 starter en 52-årig mandlig jobtræningsperson – Ugentlig 30 timer. Pgl. må
ikke gå alene i jobbet. Graver/gravermedhjælper skal være til stede.

Der er personalemøde den 4.11.14. Der skal bl.a. drøftes APV.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger

På næste rådsmøde skal det drøftes, hvordan der skal forholdes vedr. et mindre pænt grav- sted, som der–uagtet flere henvendelser til de pårørende–ikke betales vedligeholdelse for.
Graveren prøver at tage en drøftelse om dette emne med andre mindre kirkegårde.

Der er af Marie Andersen formidlet en aftale om ny-ophængning af kunst 19.11.14 i den
gamle præstegårds menighedslokaler.

Pkt. 8 Eventuelt
Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 25. november 2014.