Onsdag, 11 december 2019
25. november 2014

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, J.P. Christiansen, Ellis Juul, Marie Andersen 

Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen, Henning Danielsen, Niels Thomsen og Bruno
Søndergaard

Fraværende med afbud: Ingen.

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
Valg til menighedsråd. Alle job til afstemning.
Orientering om præsteboligen og haven.
Stillingsopslag om vikar for Anne Hanson.
Dansk miljørådgivning.
Julegaver til medarbejdere.
Svar fra A.P. Møller-fonden.
Indbydelse til Kristrup Sognegård.
Landbrugsforpagtning udløber med udgangen af 2015.

Byggeriet kører fornuftigt. Forventet indflytning primo marts 2015. Menighedsrådet skal
betale for den del, der er offentlig – dvs indretningen af studereværelse, gangareal og
toilet i forbindelse med nævnte værelse.

Rejsegilde den 4.12.14 kl. 14,30 for håndværkere og menighedsråd. Diverse arbejdsopgaver
blev i den forbindelse aftalt.

Ansøgninger om fast vikar for Anne Hanson skal være modtaget senest den 1.12.14.

Ifølge lovgivningen skal alle poster til menighedsrådet vælges hvert år. Der var eenstemmigt genvalg til alle poster.

Dataloggeren kører fortsat vedr. varmeanlæggene i de 2 kirker.

Der forelå brev fra Dansk Miljørådgivning A/S, der ville undersøge jorden omkring kirken
for blyforurening, men vi har fået oplyst, at dette ikke er nødvendigt, så det afvises.

Det blev vedtaget at købe julegaver til medarbejderne. Opgaven foreståes af FAS.

A.P. Møller-fonden har meddelt afslag på ansøgning om økonomisk støtte til etablering af
flere orgelstemmer vedrørende orglet i Haslund Kirke.


Finn S. og Henning D. møder op 30.11.14 vedr. indvielse af tilbygningen til Kristrup
Sognegård.

Der forelå en henvendelse fra LMO om forpagtningsaftalen vedrørende præstegårdsjorden.
Udformning af kontrakten tages op først på året 2015. LMO kontaktes foråret 2015, da
nuværende aftale udløber ved udgangen af 2015.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren

Godkendelsesbrev fra provstiet vedr. 2013-regnskabet blev oplæst og godkendt af
menighedsrådet.
Revisionen har været på besøg. Der skal klares nogle små justeringer.

Pkt. 5 Orientering fra præsten
Opsamling og reminder omkring kirkens mission og vision

Anne Hanson havde meget omhyggeligt gennemgået emnet, og forelagde det for rådet. For
eksempel skal fællesskabet fremmes i sognene. Præstens noter vil blive rundsendt.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson
Gennemgang af svar på APV-skemaerne

Dette punkt blev udsat til næste møde.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger.
Intet nyt at berette.

Pkt. 8 Eventuelt
Ikke noget under dette punkt

Næste møde: Tirsdag den 13. januar 2015 - foreløbig