Onsdag, 11 december 2019
20 januar 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Karen Stubkjær, Bruno Søndergaard

Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen, Henning Danielsen og Niels Thomsen


Fraværende med afbud: Ellis Juul, Marie Andersen og J.P. Christiansen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Orientering fra formanden, herunder
Velkommen til Annes vikar – Karen Stubkjær
Orientering om præsteboligen og haven
Landbrugsforpagtning udløber med udgangen af 2015
Hjertestarter
Fællesindkøb
Budget i papirudgave
Bispevalget
Aktiviteter 2015

Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Karen Stubkjær.
Der vil nu komme asfalt på vejen gennem den nye udstykning. Boligen forventes færdig
omkring den 9.3..15.
Finn kontakter LMO vedr. landbrugsforpagtningen.
TrygFonden søges på ny om hjertestarter ved både Haslund og Ølst Kirke.
Der forelå brev fra provstiet vedr. fællesindkøb omkring el og varme. Der blev på mødet
besluttet at deltage i dette fællesindkøb.
Det fremgår af årsbudgettet 2015, at reparation af brudetæppet i Ølst Kirke kan iværksæt- tes. Bør dog diskuteres hvordan på næste rådsmøde.
Herudover etablering af en handicapvenlig rampe i Ølst. Faldsikring i
Haslund Kirkes tårn er også godkendt, og tillige godkendelse af forsølvning af
kalk i Haslund.
Årsbudgettet 2015 blev udleveret til alle i papirform.
På mødet blev udleveret materiale vedr. bispevalget i 2015.
Der arrangeres et ”lille” åbent hus, når den nye præstebolig er færdig.
Aktiviteter 2015 blev gennemgået, herunder sogneindsamling den 8.3.15. Indsamlere
her til søges. Hvis der ikke melder sig indsamlere, må vi aflyse indsamlingen i år.
Sognetur primo maj skal planlægges. Dette står aktivitetsudvalget for.
Karen Stubkjær kontakter aktivitetsudvalgene i Kristrup og Vorup vedr. den årlige ude-
gudstjeneste med henblik på en fælles gudstjeneste.

Pkt. 4 Orientering fra kassereren
Fraværende.
Pkt. 5 Orientering fra præsten

Anne Hanson mindede om rollespillet i Fussingø den 25.9.15. Endvidere om evt. aktiviteter
i reformationsåret 2017.
Der kan forventes en ny struktur på konfirmationsområdet, men til og med 2017 ligger det
fast, at konfirmationsdagen her i Haslund-Ølst bliver bededag.

Karen Stubkjær takkede for modtagelsen i Haslund og Ølst, og har allerede sendt en meget
fin skriftlig information til konfirmanderne og deres forældre.
Karen oplyste, at hun har deltaget i retræte-ophold 4 steder. Karen vil herefter selv kunne
arrangere sådanne ophold.

Pkt. 6 Orientering fra kontaktperson
Fraværende.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger
Intet nyt at berette.

Pkt. 8 Orientering ved graveren

Der er indhentet tilbud på en 2-hjulet reolvogn med støttehjul, som vil blive indkøbt.
Endvidere tilbud på en løvsuger, som kan betjenes af én person. Det overvejes om løv-
sugeren evt. skal tages op på budgettet til 2016.

Pkt. 9 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: tirsdag den 24. februar 2015