Mandag, 09 december 2019
24. februar 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Marianne Pedersen, Kirsten Jørgensen, Ellis Juul,

Henning Danielsen, Marie Andersen og Bruno Søndergaard.

Fraværende med afbud: J.P. Christiansen og Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste mødereferat
I forbindelse med foreløbigt budget er der snarest møde vedr. bl.a. tilbud på udskiftning
af løvsuger. Reolvognen er indkøbt.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
Orientering om præsteboligen og haven
Landbrugsforpagtning udløber med udgangen af 2015
Hjertestarter
Den nye præstebolig er færdig fra håndværkerside torsdag den 12.3.15 om aftenen.
Der inviteres til åben hus den 13.3.15 kl. 14-16 for provsti og ansatte med ledsager.
Den 14.3.15 kl. 11-14 er der så åben hus for Haslund og Ølst sognes beboere. Der
orienteres herom ved bl.a. vort nyhedsbrev og opslag i busskure og vore opslagskasser
ved kirkerne.

LMO i Aarhus er kontaktet vedr. landbrugsforpagtningen. Der vil ikke blive stillet krav om
økologisk drift. Sagen kører i maj-juni 2015.

Der vil blive ansøgt om en hjertestarter ved TrygFonden til opsætning ved Ølst Kirke. I Has-
lund forefindes der en hjertestarter på Ulvehøj og en hos FL Automatic på Haslund Kloster-
vej. Der vil blive orienteret herom i vort kirkeblad.

Kalender vedr. bispekandidatmøder blev omdelt.

Sogneturen den 20.5.15 blev drøftet.

Der blev omdelt en indbydelse til årsmøde den 4.3.15 fra Aflastningstjenesten i Randers.

Der har ikke meldt sig indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling den
8.3.15, hvorfor der højst sandsynligt ikke bliver indsamling fra vor side. Omtale vil finde
sted i vort nyhedsbrev, hvor 70 husstande er tilmeldt.

Pkt. 5 Orientering fra kassereren om økonomien
Kassereren var fraværende af arbejdsmæssige årsager.


Pkt. 6 Orientering fra præsten
Karen Stubkjær har været i forbindelse med aktivitetsudvalgene i Kristrup og Vorup og fået
en aftale om, at Haslund-Ølst deltager i den årlige fælles udegudstjeneste i Paderup
den 25.5.15. På næste rådsmøde aftales nærmere herom.

Der blev udleveret en fortegnelse vedr. gudstjenester og arrangementer for tiden april til
august.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
APV

Karen indkalder til medarbejdermøde den 10.3.15 (Knud, Niels, Jette, Bodil Marie og Ellis).
Gravermedhjælper Jette starter igen den 2.3.15.
Ellis er i gang med ferieplanlægningen. Niels holder ferie i uge 12. Karen holder ferie i
uge 28 + 31.

Udfyldte APV-skemaer vil blive gennemgået af Ellis og Finn.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Emnet reparation af brudetæppet i Ølst bliver drøftet på næste rådsmøde.

Marie og Finn omtalte opstartarbejdet vedr. et hæfte om Ølst Kirke.

Pkt. 9 Eventuelt
Kirsten omtalte en justering af gavekassebestemmelserne.

Næste møde: Onsdag den 25. marts 2015.