Onsdag, 11 december 2019
25. marts 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Ellis Juul,

Niels Thomsen, Kirsten Jørgensen, Bruno Søndergaard, Marie Andersen, Marianne Pedersen.

Referent: Bruno Søndergaard.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Reparation af brudetæppet i Ølst til drøftelse d.d.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
Orientering om præsteboligen og haven
Brev fra nabo til præsteboligen
Lovpligtigt budgetmøde
Formandskursus i Aarhus
Oprettelse af kirkegårdsudvalg – lovbek. nr. 329
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Kirker i Randers vil hjælpe asylsøgere og migranter

Efter den nye præsteboligs færdiggørelse er der berammet vurderingsmøde 7.4.15.

Kirkesyn finder sted den 9.4.15 kl. 10,00 med start i Haslund og derpå i Ølst.
Byggesagkyndig Niels Bugge er orienteret herom.

Indflytning har nu fundet sted i den nye præstebolig. Der var ca. 70 interesserede til åbent
hus den 14.3.15.

Græs skal såes ved den nye bolig medio april 2015.

Der er drøftelse med TDC om løsning af visse forhold omkring telefoni og TV.

Ifm en skriftlig henvendelse til rådet fra en nabo til den nye bolig, blev besluttet, at der
ikke finder træplantning sted. Dette er af hensyn til jordvarmen. Der plantes en bøgehæk, som rådet foranstalter klippet dobbeltsidig, da den sættes inden for trådhegnet på præstegårdssiden. Opmærksomheden henledes på, at skellet til præstegårdshaven er 40 cen-
timeter udenfor trådhegnet. Herudover jordforarbejdes der med henblik på, at regnvand kan
trænge ned i jorden. Formanden sender en skriftlig besvarelse til naboen.

Finn A. Sørensen, Henning Danielsen og Kirsten Jørgensen blev valgt til kirkegårdsudvalg.

Der er blevet afviklet budgetmøde i Assentoft.

På grund af manglende indsamler-tilslutning i år vedr. Folkekirkens Nødhjælp måtte dette
opgives, men der prøves igen i 2016.

Der har været møde vedr. asylsøger-hjælp, så disse mennesker føler sig velkomne. Der er
aftalt et nyt møde.

Formanden deltager i Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der var 61 deltagere i konfirmandlejren (Fjeldholmlejren). Her fra Haslund-Ølst var der ca.
13 deltagere. Der er 16 konfirmander.
Der er møde her i Haslund den 16.4.15 kl. 19-20,30 for konfirmanderne og deres forældre.
Der udleveres en salmebog til konfirmanderne ifm selve konfirmationen den 1.5.15.
Der indkøbes påskeæg til de p.t. 42 personer i Randers Arrest.
Den særlige gudstjeneste med nadver skærtorsdag blev gennemgået i lighed med koncerten
med koret Koriosum den 22.4.15 i Haslund Kirke.
Organisten har tilbudt at foranstalte et børnejulespil. Positiv modtagelse. Der viderearbejdes.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren
Økonomisk briefing, årsregnskab og budget 2016

Økonomien er OK.
Vedr. budget 2016 regnes bl.a. med penge til en fortsættelse af hæk-projektet på Haslund
Kirkegård.
Omfugning af Haslund Kirkes tårn kan iværksættes, og brudetæppe-reparation (15.000 kr.).

Årsregnskabet 2014 blev godkendt og underskrevet – videre til provstiets godkendelse.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
APV og løsninger af de indkomne spørgsmål
Ferieplan for medarbejdere.

Tiltag med hensyn til APV ligger i mapper på graverkontorerne i Haslund og Ølst.
Ferieplanen er på plads.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Der bør laves en gul markering ved indgangen til Ølst Kirke for at undgå fald.

Pkt. 9 Eventuelt

Der skal følges op på færdiggørelse vedr. den nye præstebolig. Mangellisten er
derfor fortsat aktuel. Efter 1 år foranstaltes et stort boligsyn.

Næste møde: Tirsdag den 28.4.15 – inclusive budgetmøde.