Onsdag, 11 december 2019
28. april 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen

J.P. Christiansen, Kirsten Jørgensen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat.
Der er follow-up på flere emner.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
Afskedsgave til Kjeld Holm
Ansøgning om tilskud til ”Lyt til danske salmer”
Møde med Ølst-borgere
Bispevalg
4-5. maj-arrangement
Etc

Det blev besluttet at yde 175,00 kr fra rådet til Kjeld Holm i lighed med andre
menighedsråd.

For nærværende ydes der ikke tilskud til ”Lyt til danske salmer”.

Bispevalget blev drøftet. Resultatet af afstemningen foreligger 7.5.15.

Lys i vinduerne og traktement efter aftengudstjenesten 4.5.15 blev gennemgået. Den 5.5.15 ringer kirkeklokken kl. 8 – 8,15, og der flages hele dagen.

Karen Stubkjærs vikariat løber til 31.12.15.

Beslutningen i sidste rådsmøde vedr. vandproblemer i skel til en nabo blev fastholdt. Der
bliver nu af formanden skrevet til naboen om hækplantning og jordforarbejdning.

Det skal ved bl.a. provsten undersøges nærmere, hvordan rådet skal forholde sig til anlæg
og det økonomiske vedrørende haven ved den nye præstebolig.

Gravermedhjælperens fremtidige arbejdsopgaver skal afklares nærmere bl.a. vedr. den nye
præstebolig.

Der er stor tilslutning til sogneturen den 20.5.15.

Pkt. 5 Orientering fra præsten
Diakoni
Udegudstjenesten den 25.5.15 i samarbejde med Vorup og Kristrup blev drøftet.
Der er høstgudstjeneste den 20.9.15 i Ølst og i Haslund den 27.9.15.
Der blev oplyst, at emnet diakoni blev drøftet på det fælles budgetmøde. Provstiet kan an-
søges om penge her til.
Der efterlyses ideer til sogneeftermiddagenes indhold. Drøftes nærmere efter ferien.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport
Budget 2016

Der foreligger en kvartalsrapport for 1. kvartal 2015.

Budgettet for 2016 er det samme som for 2015, dog tillagt de synsudsatte emner.

Der er afholdt synsforretninger i Haslund og Ølst den 9.4.15, hvilke forretninger forventes
godkendt af provstiet.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der afholdes et kursus den 12.5.15. Emnet er møde i sorg – kommunikation fx på kirkegår-
den, når pårørende er ved gravstederne. Graver, gravermedhjælper og kontaktperson del-
tager.

Reglerne omkring ral-type m.v. på gravstederne skal undersøges nærmere.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Intet nyt at berette.

Pkt. 9 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 26.5.15