Onsdag, 11 december 2019
26 maj 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen

J.P. Christiansen, Kirsten Jørgensen, Marianne Pedersen, Niels Thomsen og Bruno S.

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat.

Reglerne vedr. ral/grustype på gravstederne fremgår af ordensreglerne for Haslund og Ølst

Kirkegårde. Kirkegårdene har 2 slags sten. Såfremt disse typer ikke ønskes, må gravsteds-

ejeren selv lægge materialer på gravstedet. Bestemmelserne herom udleveres sammen med

etableringen af gravstedet og evt. også ved regningsudsendelse.

Der arbejdes med emnet vedr. anlægget omkring den nye præstebolig og tillige vedr.

økonomien.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hjertestarter

Brev fra en bruger af Ølst Kirkegård.

Jordleje

Etc.

Der er afslag fra TrygFonden vedr. hjertestarter til Ølst Kirke.

Formanden undersøger muligheden for et førstehjælpskursus til alle rådsmedlemmer og

de ansatte. Forventet afvikling her i efteråret.

Ifm med en aktuel situation blev besluttet, at der udfærdiges et oplæg vedr. den fremtidige

opbevaring m.v. omkring urner. Besvarelsen af brevet foretages af formanden. Der skal

være en højtidelig afvikling.

Der annonceres her i maj vedr. forpagtningen af præstegårdsjorden i Haslund – ca. 15 ha.

Sogneturen den 20.5.15 var en rigtig god dag.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der har været en temadag vedr. konfirmandundervisningen. Alle 7. klasser fra Randers Syd-

området skal ifm den nye skolestrukturreform være på Tirsdalens Skole i Kristrup.

Der er en overvejelse vedr. samling af småbørnene i Haslund-Ølst nogle dage efter høst-

gudstjeneste.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren, herunder

Godkendelse af budget 2016

Budgetforslag 2016 til provstiet blev godkendt på nærværende rådsmøde med et beløb

af ligningsmidlerne til drift på 1.550.700,00 kr. Beløbet til anlæg og afdrag blev godkendt

med et beløb på 633.125,00 kr.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der drøftes løbende diverse emner i en for kontaktpersoner nedsat ERFA-gruppe.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger, herunder

Bevarelse af gravsted i Ølst.

Der er på Ølst Kirkegård en legataftale vedr. 7 gravstedsnr. Der betales for 6 nr. nu og

også fremover. Der skal evt. tales med stiftet vedr. en 25-årig aftale omkring gittervedlige-

holdelse mod en betaling fra ejerens side på 75.000,00 kr. Der vil skulle males 4 gange

på 25 år for en p.t. udgift på 17.600,00 kr + moms pr. gang.

Betaling for reservation af gravsted til fremtidigt brug skal undersøges.

Pkt. 9 Eventuelt

Menighedsmøde afholdes tirsdag den 27. okt. 2015 kl. 18,30.

Næste møde: Tirsdag den 30. juni 2015