Torsdag, 12 december 2019
25. august 2015

DELTAGERE: Finn Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen, J.P. Christiansen, 

Kirsten Jørgensen, Marianne Pedersen, Niels Thomsen og Bruno Søndergaard

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
• Tiltag ny præstebolig
• Arealet nord for graverbygningen
• Salg af de 3 grunde
• Menighedsmøde den 27. okt.
• Budgetmøde den 1. sept.
• Henvendelse om søgning med metaldetektor på kirkens jord
• Folder om Haslund Kirke
• Gravsten der nedlægges
• Alt det jeg har glemt

Byggeregnskabet ny præstebolig: Opgørelse vedr. færdiggørelsen går til provstiet.

Den nye præstebolig er meget varm. En løsning mod vest kan evt. blive etablering af en markise.

I fortsættelse af emnet vedr. evt. flytning af skellet, har en nabo nord for graverbygningen ytret ønske om
fjernelse af den faste hegnsadskillelse, hvilket ikke kan imødekommes. Der arbejdes videre med sagen. Slutre-
sultatet kan blive, at der ikke ændres på det bestående.

Der er taget kontakt til 2 ejendomsmæglerfirmaer vedr. salg af de resterende 3 grunde ved den nye præstebolig.

Der afholdes menighedsmøde den 27. okt. i Haslund gl. præstegård. Mødet vil bestå af en status over årets gang og planer for fremtiden samt regnskabs- og budgetpræsentation. Efter menighedsmøde er der menighedsrådsmøde.

Der afholdes budgetmøde for år 2016 i provstiet den 1. sept. Der deltager 3 personer fra rådet.

Med hensyn til søgning med metaldetektor på Haslund Kirkes jorder, vil ”søgerne” skulle rette henvendelse til
forpagteren.

Der er ved at blive udarbejdet en folder vedr. Haslund Kirke i lighed med den for Ølst Kirke foreliggende.

Gravsten fra nedlagte gravsteder bliver normalt kørt væk til knusning. Det kan overvejes om disse sten skal
indgå i lapidarium-område.

Pkt. 5 Orientering fra præsten, herunder
• Afholdte arrangementer
• Kommende arrangementer

Sognevandringen forløb godt. Der er høstgudstjeneste her i sept. - i Ølst og Haslund Kirke. Den 13. september
er der konfirmandvelkomst i Haslund Kirke og foredrag om Georg Stage den 17. september i Haslund gl.
præstegård, og ”Høst for børn” den 29. september.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Regnskabet for 2014 er sendt til revision.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger, herunder
• ordensregler, revision af reglerne
• økonomi ved reservation af gravstedspladser
Emnerne skal behandles nærmere. Der skal tales med andre råd og provstiet .

Pkt. 9 Orientering fra graver.

Der ønskes udfærdiget indkaldelse og referat ifm. personalemøder. På Ølst Kirkegård er der nye tiltag vedr.
tomme gravsteder. Udgiftsoverslag udarbejdes vedr. 3 tomme gravsteder.

Efter aftale forlod graveren herefter menighedsrådsmødet.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Lukket møde

Pkt. 10 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 29. september 2015