Onsdag, 11 december 2019
29 september 2015

Deltagere: Finn Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen,
J.P. Christiansen, Kirsten Jørgensen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Niels Thomsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
• Hvor langt med ny præstebolig
• Brev fra Kirkeministeriet - ”Menighedsråd på jeres måde”
• Søge fonde til færdigbygning af orglet i Haslund Kirke
• Gravsten der nedlægges
• Revisionsprotokollat
• Efterårsmøde i Assentofthallen
• Salg af de 3 grunde
• Tur til Nr. Borup Kirke om varmestyring
• Billeder fra toppen af stilladset ved kirketårnet
• Alt det jeg har glemt

Der skal ses på gulvet i den nye præstebolig den 30.9.
Der sendes nu udgiftsoverslag til provstiet vedr. indretning af studereværelse m.v.

Brevet fra Kirkeministeriet ”Menighedsråd på jeres måde” behandles på næste møde, hvor alle har læst
rapporten. Udleveret som kopi til alle.

Der skal arbejdes med hvilke fonde, der er relevante at ansøge vedr. orglet – fx A.P. Møller,
ElroFonden, SallingFonden.

Det blev besluttet, at bevaringsværdige gravsten skal indgå i lapidarium-område. Dette indebærer, at alle
gravsten, der bliver til overs ved sløjfning af grave, sættes til side et sted på kirkegården.

Der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet.

Der er efterårsmøde den 7.10. i lokalerne ved Assentofthallerne.

Ejendomsmæglerfirmaet Nybolig er valgt til formidling af salget af de 3 byggegrunde.
Der annonceres i oktober måned.

Varmestyringen i Nr. Borup Kirke kører særdeles godt. ”Grøn kirke” kan ansøges om midler
til en lignende installation her i Haslund-Ølst Pastorat. Der arbejdes med emnet.

Der foreligger flotte billeder af Haslund Kirkegård og en del af området. Billederne er
taget fra stilladset, der har været sat op ifm omfugning af Haslund Kirkes tårn.

Pkt. 5 Orientering fra præsten, herunder
• Julehjælp og bus fra skole til jul i kirken
• Orientering fra møde i aktivitetsudvalget
• Afholdte arrangementer
• Kommende arrangementer

Anne Hanson holder ferie i januar måned 2016, hvorfor Karen Stubkjærs vikariat ophører pr. 31.1.2016.
Der skal i foråret 2016 konfirmeres 15 unge mennesker i Haslund Kirke. Der er ingen i Ølst-området.

Rollespillet forleden ved Fussingø Slot forløb meget godt
Gudstjenesten med høst for børn var en stor succes med mange børn og voksne.
Der etableres bus fra skole til Haslund Kirke til jul i kirken for skolebørn.

Emnet ”Julehjælp” tages op i 2016.

Sogneudflugten i 2016 er berammet til den 26.5.,og udegudstjenesten 2. pinsedag forventes afviklet som i 2015

Der er p.t. kun få tilmeldt til krybbespillet.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren
• Gennemgang af budget 2016 og ændringer her til

Budgettet blev gennemgået.
På mødet 29.9. blev diverse honorar/lønoplysninger opgjort, og sendes nu af formanden til provsten.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
• Opfølgning på APV
• Diverse

Graveren og gravermedhjælperen ønsker af trafiksikkerhedsmæssige grunde etablering af en vejchikane på
Amstrupgårdsvej mellem kirken og graverbygningen. Der anlægges fortov på vestsiden af vejen nedenfor
kirken. Udgiften er kommunal. Det er blevet godkendt, at den nordlige indkørsel til parkeringsarealet ved den
gamle præstegård lukkes, og at der midt i arealet ved det anførte nye fortov etableres en trappe ned til parke-
ringsarealet.

Brændstof til diverse maskiner vil fremover være i håndterbare 10 liters dunke.


Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger, herunder
* Revision af ordensregler for kirkegården
Økonomi ved reservation af gravstedspladser

Det skal drøftes med graveren omkring det praktiske vedr. reservation af gravstedsplads. Fremover skal
der betales et mindre beløb pr. år for alle reserverede gravpladser.
Tomme gravsteder beplantes i Ølst.
Pkt. 9 Orientering fra graver
Graveren havde meldt afbud til mødet.

Pkt. 10 Eventuelt

I næste kirkeblad vil blive orienteret nærmere om hjertestarterne i Haslund.

Menighedsmødet den 27.10.15 kl. 18,30 vil indeholde en orientering om bl.a. de økonomiske betragtninger
og oplysning om status i det kirkelige regi.

Næste møde: tirsdag den 27. oktober 2015