Mandag, 09 december 2019
30. juni 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen
J.P. Christiansen, Kirsten Jørgensen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Niels Thomsen.

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat.
Referatet blev gennemgået.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
Provstesyn af ny præstebolig
Tiltag ny præstebolig
Jordleje
Bispevielse
Kirkefilm
Arealet nord for graverbygningen
Salg af de 3 grunde.

Finn og Marie Andersen deltager i bispevielsen
Der har været afholdt provstesyn vedr. den nye præstebolig. Diverse mangler/udbedringer
vil blive udbedret.
Der foreligger en plan vedr. beplantning af haven ved den nye bolig og økonomi herom.
Tages med på næste MR-møde.
Ny forpagtningsaftale er indgået vedr. præstegårdsjorden. Den hidtidige forpagter fort-
sætter, idet vedkommende var højst bydende.
Der foreligger tilbud på optagelse af en kirkefilm, som i princippet er en CD med et indhold
svarende til et hæfte med kirkens historie og omtale af alteret m.v. Der takkes nej.
Der er vedr. skellet til naboerne nord for graverbygningen et forslag om, at skellet flyttes
således, at det fremover bliver 40 cm på den nordlige side af hegnet. Dette indebærer, at
vore medarbejdere er fri for at holde stykket, som det er nu mellem hegnet og ind til de to
nordlige grunde, dvs at hegnet bliver, hvor det er nu, men skellet flyttes. Finn S. arbejder
videre med dette projekt i samarbejde med vore to gravere.
Der bliver nu rettet henvendelse til 2 mæglerfirmaer vedr. salg af de 3 byggegrunde. Finn
S. indhenter tilbud og bruger det bedst indkomne, således at vi er klar til salg efter
sommerferien.


Pkt. 5 Orientering fra præsten

Næste gudstjeneste er pga ferietiden i Johanneskirken med Karen Stubkjær som prædikant.
Det er den 19.7.15 kl. 10,00
Den 4.8.15 kl. 15,00 skal der lægges en plan vedr. sognevandringen den 19.8.15.
Karen Stubkjær vil snarest udsende en løbeseddel vedr. projekt krybbespil.
Ca. 15 Haslund-Ølst- konfirmander ”tages ud” af deres respektive klasser, hvorefter der
er morgen-undervisning i Johanneskirken.

Rollespil for konfirmander den 25.9.15 ved Fussingø Slot. Der søges frivillige. Tilmel-
dingsfrist til præsten er den 12.8.15.
Der er planlagt samling af småbørn i Haslund-Ølst til en høstdag den 29.9.15. som er
nogle dage efter høstgudstjeneste.
Der afvikles retrætedage i Viborg den 24.10. og den 14.11.15 fra kl. 9-17.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Diverse økonomiske forhold blev gennemgået.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der er i et samarbejde med Poul J. Dybdal iværksat stikprøve-undersøgelser vedr.
ansættelsesaftaler, lønsedler og ferieregnskab. FLØS-systemet skal bringes til at køre bedre.

Det gennemføres ikke i 2015 vedr. ansættelse af jobtræningsperson.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Emnet reservation af gravsted udsættes. Det skal undersøges ved andre kirker, hvordan
de forholder sig her til, hvorefter henvendelse til provstiet mhp en fælles løsning.
Løsning til næste MR-møde.

Pkt. 9 Lukket møde

.
Pkt. 10 Eventuelt

Der har tidligere været drøftet et evt. maskinsamarbejde med andre sogne, hvilket fortsat
overvejes. Der blev dog slået fast, at vi under alle omstændigheder opretholder selv at
have graver, gravermedhjælper m.v.

Næste møde: tirsdag den 25. august 2015