Onsdag, 11 december 2019
27. okt 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen,

J.P. Christiansen, Kirsten B. Jørgensen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Niels Thomsen

Der var 2 tilhørere

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

  • Valg til menighedsråd. Alle job til afstemning
  • Brev fra Kirkeministeriet - ”Menighedsråd på jeres måde”
  • Søge fonde til færdigbygning af orglet i Haslund Kirke
  • Salg af de 3 grunde
  • Generel orientering om aktiviteter siden sidste møde.

Skriftlig afstemning vedr. formands- og næstformandsvalg.Der var genvalg til formand

Finn A. Sørensen og genvalg til næstformand Henning Danielsen. Alle øvrige valg var

genvalg. Underskrevet liste videresendes af formand Finn A. Sørensen.

Der er indkaldt til formandsmøde vedr. brevet fra Kirkeministeriet.

Der er modtaget ansøgningspapirer fra Sallingfonden, Elrofonden og A.P. Møller vedr. evt.

støtte til færdiggørelsen af orglet. Der blev nævnt, at Grundfos og Legofonden også kunne

være en mulighed for støtte.

Nybolig er på opgaven vedr. grundsalget. Pris 650.000 kr + tilslutningsafgift

96.000 kr pr. grund.

Handleplan vedr. førstehjælpskursus tages op på personalemøde den 24.11.15.

Der er møde den 23.11.15 på Paderup Gymnasium ifm 500-året for Luther-teserne. Mødet

afholdes med henblik på en all round mødevirksomhed. Der er tilmelding til mødet.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

  • Kirkeblad
  • Aktiviteter efterår og vinter

Alle Helgen Mindegudstjeneste den 1.11.15. Navnene på 20 afdøde i menighden nævnes.

Der bliver ”placeret” et kors i kirkeskibet. Der vil kunne tændes et lys.

Den 17.11.15 er der stillegudstjeneste i Haslund Kirke, og den 29.11.15 er der krybbespil i

Haslund kirke.

”Vi synger julen ind med Hadsten blandede kor” den 2.12.15. Der søges læsere til de ni

læsninger.

Den 10.12.15 er der sogneeftermiddag – produktion af julekonfekt. Der er tilmelding.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

  • Nyt budget

Nyt budget er indsendt. Der er indberettet omkring nye lønninger. Der ses nærmere på

budgettet, når det er kommet retur fra provstiet.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Gravermedhjælper Jette udfærdiger et oplæg vedr. etablering af en eventuel skovkirkegård.

Der ligger en forespørgsel hos Poul Jørgen Dybdal om et kirkegårdskursus for graverne.

Den faste træffetid for graveren afskaffes. Der kan laves aftale telefonisk.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Nye staudebede er på plads på Ølst Kirkegård.

Brudetæppet bliver færdiggjort inden advent.

Pkt. 9 Orientering fra graver

Graveren havde meldt afbud til mødet.

Pkt. 10 Eventuelt

Der blev overbragt en tak for kollektpengene fra Aflastnings- og Vågetjenesten i Randers.

Næste møde: Tirsdag den 24. november 2015